ITI INDAYON NI LAGIP: Ti ayat ti maysa nga ubing (Maudi a paset)

Arig nagmanto ti lubongko kadagiti simmarsaruno nga aldaw, Manong Danny. Sinangsangitak iti kaltaang ti rabii, no kasdiay a nargaanen ti turog dagiti annakko, ti nagbanagan ti ayan-ayatmi ken ni Arthur. Kasla di maako ti riknak a kasta lattan ti pannakaburak ti mabukbukel a napintas a langenlangenmi.

No dadduma, sumken ti gurak ken ni Angelo gapu iti kinamanagimbubukodna. Adda rumkuas a pungtot iti kaunggak ngem pilitko nga alay-ayan tapno saan nga agtungpal a lunod. Wen, Manong Danny, iti baet ti saan a pannakaawat ti anakko a lalaki iti sasaadek, saanko a kabaelan nga iwaksi a kas anak. Ammok a patpatgen ti anakko daydi amana ket saanna a maako a masuktan iti sabali. Iti naganus a panunotna, ti panangsungbatko iti ayat ni Arthur ket kaibatoganna ti panangliputko iti daydi amana.

Ngem ammo ti Dios a pinilitko a pagturayen ti panunotko a saankon a kasapulan ti sabali a takiag a mangilangoy kadagiti annakko. Ngem ad-adda a nagturay ti pitik ti pusok. Ay-ayatek ni Arthur ket ninamnamak a mabukel ti maysa a  natibtibker a pagtaengan iti dennana. Ngem anian ta saan a maawatan ni Angelo.

Kalpasan ti makabulan, naggawid ni Angelo ditoy balay. Inawatko ti anakko a kasla awan naglasat a sakit ti nakem iti nagbaetanmi. Pinilitko a paragsaken ti rupak iti denna dagiti annakko nangruna ken ni  Angelo.

Iti panagtuloy ti inaldaw-aldaw a panagbiagmi, kaarigko ti robot a nakuerdasan, agtigtignay, awanan rikna ken direksion. Dimlaw ni Cely gapu iti kaawan ganaygayko ken ti ikukuttongko. Indagadagna ti panagbakasionko. Ngem imbagak a kabaelak nga ibaklay ti problemak ket aglunitto met la ti sugat nga inukritan ti ipapanaw ni Arthur iti biagko.

Ngem maysa a malem, bayat ti panaggawidmi ken ni Cely manipud iti opisina, kellaat lattan a naulawak. Sakbay a napukaw ti puotko, nakitak ti napardas nga isusungad ti maysa a kotse ket dungparennakon….

Puraw a bobeda ti namulagatan dagiti matak. Idi padasek ti bumangon, nakariknaak iti saem iti ulok.

“Dika pay agkutkuti, ‘Mang,” nangegko ti timek ni Angelo. Isu gayam ti mangbanbantay kaniak.

Naammuak a nagpatulong ni Cely kadagiti tattao ket intaraydak iti ospital. Adu ti dara a nagsayasay iti nadunor nga ulok a naitupa iti kalsada ket kasapulan ti blood transfusion.

Nagtelepono ni Cely ken ni Arthur. Agpada ti tipo ti darami ket isun ti nangted iti dara a kasapulak.

“Naisalakankan, ‘Mang,” pinisel ni Angelo ti dakulapko. “Pakawanennak koma iti kinakiting ti panunotko.”

Namrayak la ti immisem ket pinidilko ti timidna. “Ammo ti Dios no kasano ti panagayatko kenka ken daydi Papangmo, Anak,” nakunak.

“Naamirisko itan a natayen ni Papang ket karbengam met ti sumapul iti sabali a ragsak. Diak mapakawan ti bagik no dakes ti napasamakmo gapu laeng ta diak maawat dayta a kinapudno,” nagarubos ti lua ni Angelo.

Diak nakatimek. Namrayak laengen nga inaprosan ti buok ti anakko.

“Ngem saan pay a naladaw ti amin, ‘Mang,” nakuna ni Angelo. “Maawatkon nga agbalin nga amak ni Tata Arthur… ay, dadi gayam!”

Nailukat ti ridaw. Nailua ni Arthur. Umis-isem a mangkitkita kadakami nga agina.

Nagiinnuna dagiti lua a nagayus iti pingpingko idinto a nagallatiw ti matak kadagiti dua nga ipatpategko iti biag. Ad-addan ti panagganug-ogko idi arakupendak a dua.

Daytoyen ti pagpatinggaan ti pakasaritaak, Manong Danny. Sapay koma ta nakaited daytoy iti adal kadagiti agbasbasa ket agbalin a pagsarminganda iti panagdaliasatda iti nasiit a dalan ti biag.#