ITI INDAYON NI LAGIP: Ti ayat ti maysa nga ubing (Tuloyna)

Nakigtotak iti dayta a reaksion ni Angelo. Diak ninamnama a maibalikasna dagita.

Kellaat a timmakder ni Angelo sa nagtaray a nagturong iti siledna. Nanalpaak ti ridaw nga inrikepna.

Kayatko koma a suroten ngem saanko nga intuloy. Ad-adda laeng a kumaro ti situasion. Inkeddengko a kasaritak inton bigat.

Iti dayta a rabii, alusiisennak iti iddak. Adu dagiti agsisimparat iti panunotko. Ania ti aramidek? No saan a kayat ni Angelo nga ama ni Arthur, saanto a nasayaat ti langenlangenda a dua. Dakkel a problema dayta iti uneg ti pagtaenganda.

Nakaturogak nga awan ti makitak a solusion iti problemak.

Ngem idi bumangonak a mapan mangisagana iti pammigatmi, awanen ni Angelo iti siledna.

Naammuak kadagiti addina a nasapa a napan nagbasa. Naamilko ti bibigko. Ammok lattan a nadagsen ti rikna ti anakko.

Awan arimekmekmi bayat ti pannanganmi. Kas iti sigud, adu latta ti ipadpadamag ti inaudi maipapan iti inaramidda iti uneg ti klaseda. Saan met a matimtimek ti maysa. Ammok a dumdumlaw iti ipapan panagbasa ni Angelo a di nammigat.

Iti pangaldaw, sinapak ti naggawid manipud iti opisina. Inkeddengko a kasaritak ni Angelo. Diak kayat a kumaro ti saksakiten ti nakemna.

Ngem saan a naggawid ni Angelo tapno umay mangan. Kellaat a rimmasuk ti pungtotko. Pappapasannak ni Angelo? Ngem idi agangay, pinakalmak ti riknak. Kasapulan ni Angelo ti pannakaawat. Iti dayta a kinaganusna, saan a maikkat ti panangipapanna a nalipatakon daydi nagawan nga amana ket insukatkon iti sabali. Posible a saan pay a magaw-at ti panunotna nga adda met kalintegak nga agbirok iti ragsak kalpasan ti ipupusay ti amana. Adda met karbengak nga agayat pay, ayat a nasarakak ken ni Arthur.

Iti dayta a malem a panangdagas ni Arthur kaniak, nadakamatko kenkuana ti napasamak iti nagbaetanmi ken ni Angelo.

“Diak ammo ti aramidek tapno mapaasidegko ti riknana kenka,” nakunak.

Nabayag a di nagtimek ni Arthur. Nagari ti ulimek iti nagbaetanmi.

“Dumtengto ti panawen a maawatnak met laeng a maikadua nga amana,” nakunana idi agangay.

“Sapay koma,” nakunak idinto nga imbulosko ti nauneg a sennaayko.

Saanen a nagtuloy ni Arthur a mangitulod kaniak iti kaserak. Kinunana nga ad-adda laeng a lumanlan ti sakit ti nakem ni Angelo no makitana ni Arthur.

Ngem idi tumadogak iti salas, awan a nadatngak ni Angelo.

“Di pay naggawid ti kabsatyo?” sinaludsodko ken ni Gerlyn.

“Awan pay met, Mang,” ni Jona ti simmungbat.

“Immaynakami sinukon idiay eskuela, Mang,” kinuna ni Gerlyn. “Adda intedna a suratmo.”

Inyawat ni Gerlyn ti nakupin a surat. Agtigtigerger ti imak a nangawat. Binasak ti surat.

Mang,

Saannakon nga aggawid dita. Mapanak aggian idiay yan da lelong. Diak kayat a sukatam ni Dadi iti sabali.

Angelo

Kellaat, nagayus ti lua iti pingpingko.

(Adda tuloyna)