ITI INDAYON NI LAGIP: Ti ayat ti maysa nga ubing (Tuloyna)

Masmasdaaw ni Gerlyn a nangtangad kaniak. “Apay nga agsangsangitka, Mang?” sinaludsodna.

“A-awan,” nakunak idinto a pinunasko ti luak. “S-sige, panawankayo pay ta innak agsukat.”

Idi makaunegak iti siledko, naibuang ti leddaangko. Diak ninamnama nga agtungpal a kastoy ti langenlangenmi nga agina gapu iti panagayatko ken ni Arthur.

Apay a saan a maawat ni Angelo nga adda met karbengak nga agayat kalpasan ti ipupusay ti amana?

Awan met ti pagkunaak iti pannakisinninged ni Arthur ken ni Angelo ken dagiti dua a kakabsatna. Ammok a naimpusuan ti pannakilangen ni Arthur kadakuada. Ammok nga ibilangna ida a kas annakna.

Kabigatanna, saannak a simrek iti opisina. Intulodko laeng da Gerlyn ken Jona iti eskuela saak nagturong iti away ti katugangak.

Awanen ni Angelo ta nasapa kano a napan nagbasa.

“Adda met la balonna, Tang?” nakunak.

“Siempre, inikkanmi iti pagpletena ken adda balonna para iti pangaldaw,” kinuna ni tatang. Innayonna a kayatna koma nga umay itulod idi kalman ni Angelo ngem nagtukiad daytoy. Indawatna kano ti panaggianna pay laeng iti balayda.

“Ania ngamin ti kinagurana iti balayyo?” inamad ni Tatang.

Insalaysayko ti amin. Awan ti inlibakko. Diak kayat nga adda pamilawan ti katugangak kaniak.

Nabayag a saan a nagtimek ni tatang.

“Ala, maawatak ti sasaadem,” kinunana. “Ubingka pay ket karbengam ti agsapul iti sukat daydi Artemio. Bay-am ta in-inutek nga ipalawag ken ni Angelo a saan a rumbeng nga agsakit iti nakemna ta para met laeng kadakayo ti aramidem.”

Naarakupko ni tatang. “Agyamanak, Tang, ta naawatannak,” nakunak.

Sakbay a pimmanawak, inikkak ni Tatang iti kuarta nga abasto ni Angelo iti makalawas.

“Mangipaw-itakto pay iti sumarsaruno,” nakunak. Diak kayat a mapadagsenan ti katugangak iti panagnaed ni Angelo kenkuana.

Idi sumangpetak iti malem iti kaserak, nadatngak ni Arthur a makiay-ay-ayam kadagiti annakko.

Timmakder idi masungadannak. Inseniasna ti panagpatangmi iti adayo kadagiti ubbing.

“Naammuak a pimmanaw ni Angelo gapu kaniak,” nakunana.

“Sika koman ti mangpaspasensia ken ni Angelo,” napiselko ti imana. “Maamirisnanto met laeng a nagbiddut…”

Immanges iti nauneg ni Arthur. “Talaga a dinak maaklon ni Angelo a kas sukat daydi amana,” nakunana.

“Addanto tiempona…” nakunak.

“Diak kayat a marakrak ti langenlangenyo nga agina gapu laeng kaniak.”

“Aganusta koma pay, Arthur,” impakaasik.

“Nabayag a tiningtingitingko ti riknak,” kinuna ni Arthur. “No saannak a maawat ni Angelo, nasaysayaat san a siak ti umadayo…”

“Saan!”naiyallawatko. “Dimo sawen dayta!”

“Nakaikeddengakon.  Siak ti umadayo.  Diak maako nga agsagaba dagiti annakmo gapu laeng kaniak!”

(Maigibusto)