ITI INDAYON NI LAGIP: Ti ayat ti maysa nga ubing

Masansanen a sumarungkar ni Arthur iti kaserak tunggal Sabado. Awisennakami nga agpasiar iti downtown sa mangaldaw iti maysa a restaurant. Idi damo, saanko a pinatgan ti awisna. Malaksid a magastuan ta uppatkami, madlawko a nakayakay dagiti annakko kenkuana. Aglalo ni Angelo nga inaunaan nga anakko.

Ngem iti panaglabas dagiti aldaw, naalana ti rikna dagiti dua nga inaudi nga annakko. No kasdiay a Sabado, isuda payen ti mangpadpadaan ken ni Arthur. Ngamin, adda latta masaramsam a bitbitna para kadakuada.

No addaak iti iddak ken nargaanen a nabayag dagiti annakko, ni Arthur ti naguneg ti panunotko. Madlawko a mangrugi metten a matnag ti riknak kenkuana. Asino a babai ti saan a malunag ti riknana iti maysa a baro a kas ken ni Arthur a malaksid nga adda natalged a pagsapulanna, ikutna pay dagiti saguday a birbiroken ti maysa a babai a kas kaniak nga agbalin a kasimpungalanna iti biag?

Adu ti pagkaaspingan da Arthur ken daydi lakay. Agpadada a nadungngo, manangipateg ken agpadada a pakariknaak iti talged ken simbeng.

Ania ti aramidek? Iyar-arasaas ti pusok nga aklonekon ni Arthur. Ania koma pay ti sapulek kenkuana? Iti dennana, masinunuok a nalagdanto ti umok a bangonenmi. Masinunuok a naraniagto ti masakbayan dagiti annakko.

Ngem ti kadakkel ti giwang ti tawenmi ti pampanunotek. Sangapulo ket lima a tawen ti baetmi. Saanto ngata a dayta ti pakaigapuan ti pannakarakrak ti taengmi? Adu dagiti nadamdamagko a pamilia a nadadael gapu iti panagaddayo ti tawen dagiti agassawa. Kas ken ni Maring Ising, nagsinada ken ni lakayna gapu ta nagbirok daytoy iti bara a dinan maited gapu iti kinabaketna. Yan ti nakaladladingit, pati annakda nairamraman iti pannakarakrak ti pagtaenganda. Nagbalin a sedsed ti kalsada ti anakda a lalaki idinto a simmurot iti adda asawana ti anakda a babai.

Kasanon no dumteng ti panawen a diakon maited ti pagayatan ni Arthur ta bumaketakon idinto a karugrugsuan pay laeng daytoy? Agbirok la ketdi ni Arthur iti sabali a mangsaklot kenkuana.

Ngem mariknak, sabali ni Arthur. Saanna a maaramid a liputannak.

Sabali pay a problemak ni Angelo nga anakko. Bariton daytoy. Maaklon ngata ni Angelo nga adda sukat daydi amana? Panagriknak, saan pay a sisasagana ti anakko nga adda sabali a dakkelna a lalaki.

Maysa nga aldaw, indukit manen ni Arthur ti ayatna.

“Apay a siak?” pinangsintirko kenkuana. “Dakkel ti baet ti tawenta. Sutilendaka la ketdi nga agbabaket.”

“Saan a nasken kaniak ti kaadayo ti baet ti tawenta,” insungbat ni Arthur. “Kaniak laeng, umdasen nga ay-ayatenka ken ayatennak.”

“Ikkannak koma iti nawadwadwad a tiempo a mangamiris iti ibagbagam nga ayat,” nakunak laengen.

“Makaurayak,” kinunana idinto a piniselna ti dakulapko. Diak ammo ngem nakariknaak iti naisangsangayan a ragsak iti dayta nga imbalikasna. No diak nakateppel, mabalin a nasungbatak iti dayta a darikmat ti ayat ni Arthur!

(Adda tuloyna)