ITI LUBONG DAGITI UBBING

ITI LUBONG DAGITI UBBING. Naragsak, ken napno iti katawa ken ay-ayam ti lubong dagiti ubbing. Ditoy a lubong, ganggannaet dagiti problema a nadagsen a baklay dagiti dadakkelda iti abagada tapno agbiagda a nasalun-at, ken naraniag ti masakbayanda. Saanda a parikut no sadino ti pangalaanda iti kanenda iti inaldaw-aldaw, (Photo by Tawid)