ITI LUBONG TI KINAUBING

ITI LUBONG TI KINAUBING. Iti lubong dagiti ubbing, ganggannaet dagiti problema a bakbaklayen dagiti nataengan, kas iti kinangina dagiti magatgatang a taraon, nababa a sueldo, diskriminasion iti panggedan, kadakkel iti giwang iti nagbaetan dagiti napanglaw ken baknang. Ditoy a lubongda, agdakdakiwas dagiti prinsipe ken prinsesa, ari ken reyna, ken dagiti estoria ken pagteng a magaw-at laeng ti inosente ken naganus a panunotda. (Tawid News)