Iti Pannakaiyanak ti Mesias

Ni Ma. Theresa B. Santos

(Umuna iti dua a paset)

 

TI PASKUA ket panawen ti ragragsak ken panagyaman iti Namarsua iti nabuslon a para-burna kadatayo. Saan laeng a lagipen ken selebraran ti pannakaiyanakna no di pay ket luktan wenno panangilukat manen ti barukong (no siririkep daytoy) tapno sumrek ti ayat wenno rummuar nga agirakurak no nailemmeng ti ayat iti siled ti barukong. Ket iti kasta, sumrek met ti nabuslon a grasia.

Saan a pagduaduaan ti kina-ragsak ti lubong no dumteng ti kastoy a panawen. Uray dagiti saan a Kristiano, ket makariknada iti naisangsangayan a kinaragsak ket makipagragsakda met kadatayo. Ayat ti mensahe ti Paskua!

Saan a makidinniskutir ti panggep daytoy a sinurat no di ket panangiparang iti kinapateg ken kaipapanan ti pannakaiyanak ni Jesucristo.  Daytoy ti makuna a kadakkelan a grasia nga inted ti Apo kadatayo.

No nangiparabur ti Mannakabalin, maitutop la unay ti panagyaman. Ket no ayatiti naisagut, ayat met laeng ti isubad.

Gapu iti panagayat ti Namarsua, imbaonna ti Anakna a makipagtaeng kadatayo, a mangisuro kadatayo no kasano ti umno nga aramiden iti panagturong kenkuana.

Dayta ti inladawan a kaipapanan ti paskua a nasken met a subadan.

Ti representasion ti panagsubad kadayta nga ayat ket babaen ti inaramid dagiti tallo a mamasirib nga ari a simmarungkar iti nakaipasngayanna.

No intay taldiapan ti pakasaritaan dagiti tallo nga ari a simmarungkar ken ubing a Jesus iti kulluong, mailadawantayo ditoy ti kinasimple a panagbiag. Iti nanumo ken naulimek ngem nadaeg a panagbiag.

Dagitoy dagiti sagut dagiti tallo nga ari: insenso ken ni Ari Melchor. Balitok ken Ari Gaspar. Mirra ken Ari Baltazar.

Kas pangsubadtayo, aramidentay’ koma ti simbolo dagitoy a kinatakneng a saan ket a kas instrumento ti panagsisina ken pannakawara wenno panangu-ngaw iti sangkataw-an wenno pakaitublakan iti basol.

Subliantay’ dagiti sagut: Apay a balitok ti sagut ni Ari Gaspar? Apay a mirra ti sagut ni Ari Baltazar? Apay nga insenso ken Ari Melchor?

Ngamin, dagitoy tallo nga ari ibagianda dagiti kangrunaan nga akem ti tao tapno iti kasta maiyasidegna ti bagina iti Namarsua. Taltallo laeng dagitoy nga aramiden ti tao. Ngem, daksanggasat ta uray no taltallo saanna pay a maikaskaso nga aramiden gapu ta sabali ti nakaituonan ti immatangna wenno adda pakakumikomanna.

Dagitoy tallo nga ari ti mangirepresentar iti tao iti Namarsua. Dagitoy tallo nga ari nga agikut iti talugading nga isu koma iti tuladen ti tao tapno saan a maiyadayo iti ikub ti Dios a namarsua.

Ti representasion ket iparang wenno impakita dagiti tallo nga ari.

Kas koma ken ni Ari Gaspar. Balitok ti sagutna. Ania ti kayat a sawen daytoy?

No balitok, no kuna, mulinaw. Naraniag. Napateg a banag a rumbeng nga ikutan. Kina-baknang. Isaguttayo ti ‘kinabaknang’ nga ikuttayo, saan a dagiti material a banag no di ket dagiti balitok a naitalimameng iti puspusotayo. Dayta ti balitok a rumbeng nga isubad iti panagayat ti Namarsua. Ti balitok nga adda iti unegtayo, iti kinataotayo.

Pagiinnagawan ti tao ti nasileng a balitok, a no daddduma, isu pay ti puon ti di panagkikinnaawatan, pagaapaan wenno iti dakdakkes, pagpipinnatayan. Ngem, ti balitok a naitalimameng iti kinatao, adu itan ti saan a makadlaw wenno mangilala iti kinapategna.

Ania ti napatpateg, dayta nasileng a balitok wenno ti balitok a naitalimameng iti puso?

Agsipud ta balitok ti sagutna, addaan ngarud iti balitok a kinatao ni Ari Gaspar. Mulinaw. Awanan mulit. Awan kenkuana ti nainlubongan a banag. Naparmekna ti kinaderrep. Ti basol a patauden ti lasag. Naparmekna ti narugit a lubong.

Dayta kinaderrep ket iturongna ti tao iti panagbisin, saan laeng nga iti lasag, saan laeng a dagiti taraon a pakabisinan, saan laeng nga iti dir-i a katitibongan, no di ket iti amin amin a pagesman.

Ngem iti kaanoman, saanto a mapnek ti tao agingga a dina ammo nga iladawan ti pudpudno a balitok nga adda kenkuana.

Ti panangpanaw kadayta nasileng a balitok ket panangsurot ken ni Jesus nga  isu ti napudpudno a balitok. (Mat 16:24).

(Maituloyto)