Iti politika, awan ti permanente a gayyem

IMPAKITA ti agdama nga administrasion ti puersana iti panangangayna iti konbension kas paset ti panangrugi ti kampania para kadagiti lokal a posision ti kinagobernador agingga iti konsehal.

Sitatalged ni Pres. Arroyo a nangibatad a “langlang-abennan ti balligi” dagiti kandidato ti administrasion iti masungad nga eleksion.

No patien ti administrasion, iti panagkuti ti makinaria ken panangrugi dagiti lokal nga agtuturay nga agkampania, ngumato amin ti ranggo dagiti kandidato ti administrasion para senador a mangisualit kadagiti surbey a mangiwarwaragawag nga ad-adda a pabor dagiti botante kadagiti kandidato ti Genuine Opposition.

Kuna ni House Speaker Jose de Venecia nga iti daytoy nga eleksion, manamnama ti panagdominante dagiti kandidato ti administrasion agsipud ta adu dagiti lugar ken distrito nga awan ti kandidato ti opposision.

Ngem saan nga indukit ni de Venecia ti kapaliiwan a panangraraut ti Kampi a partido ni Pres. Arroyo iti partido Lakas-CMD a binuangayda ken ni nag-Presidente Fidel Ramos.

Saan man nga annugoten ni de Venecia, nabatad dagiti pagilasinan a kayat ti Kampi ti agbalin a nabilbileg a partido ngem iti Lakas-CMD.

Umuna, agsasaruno dagiti lokal nga agtuturay manipud iti Lakas ken dadduma pay a partido a bimmallasiw iti Kampi.

Maikadua, iti baet nga adda tulagan a mabigbig ti equity of the incumbent, adu dagiti kaso nga agsango dagiti adda iti Kampi ken dagiti agpailayon wenno nakapuesto nga adda iti kampo ti Lakas-CMD.

Ikalkalintegan dagiti asideg ken ni Presidente Arroyo a pammaneknek daytoy iti kaadda ti demokrasia iti pagilian a maikkan amin dagiti kandidato iti patas nga oportunidad a manggun-od iti esmanda a puesto.

Banag a saan a nakappapati ta iti panagrupak dagiti dua a nabileg a puersa nga agpada a kaaliado ti Presidente, magubbuay la ketdi ti ipipigsa ti maysa idinto a kumapsut ti sabali.

Masirip ketdi a maysa daytoy nga addang ni Pres. Arroyo tapno agbalin a dominante a puersa ti Kampi.

Nalawag a masirip ti administrasion a kasapulan ti ad-adu a bilang dagiti kameng ti Kampi iti Kamara a madadaan ken pangnamnamaan a tumulong kenkuana a saan nga agpampannuray lattan kadagiti sabsabali a partido a kas iti Lakas-CMD.

Nupay di annugoten ti agdama a turay, nalawag dagiti pagilasinan iti panggepna a mangdominar kadagiti partido iti pagilian gapu  iti panangallawatna kadagiti agsanglad iti ikub ti partido Kampi manipud iti Lakas-CMD ken dadduma pay a kaaliado ti administrasion ken iti panangiduronna kadagiti kameng ti Kampi a mangkontestar kadagiti puesto nga iggem dagiti kameng ti Lakas-CMD ken dadduma pay a partido a kaaliado ti administrasion.

Masaludsod: saan ngata a maamiris ni de Venecia a no agtultuloy ti pannakaraut dagiti kamengna a bumallasiw iti Kampi, dumtengto ti panawen a maysanto laengen daytoy a rurog a partido? Wenno kidkidemanna daytoy a mapaspasamak iti sanguananna para iti bukodna a pannakaisalakan agsipud ta madupdupir met ti lideratona iti bukodna a teritorio?

Iti napalabas, napasamaken ti ibabangon ti maysa a nakabilbileg a partido manipud iti ummong dagiti nagduduma a partido a kaaliado ti nakapuesto nga agturay. Posible ngarud a mapasamak met daytoy iti partido Lakas-CMD nga alun-onen ti partido Kampi ni Pres. Arroyo.

Iti politika, awan ti permanente a gayyem, ti laeng bukod nga interes.

Napasamak daytoyen. Apay ketdin a di mapasamak iti masanguanan?