Iti Purok Amianan (Maikatlo a paset)

Nabisngaykami iti igid idi sumungad ti pagdeliber a lugan ti appliance center ditoy ilimi. Madlawmo uray adayo pay laeng daytoy ta nakarangrangrang a duyaw ti marisna a kalongkalong. LCD TV ken washing machine ti kargana. Ni Aldyin a kapurokanmi ti nakatugaw iti likud ti drayber.

Asawa ni Bessy a kapurokanmi ni Aldyin. Taga-Bisayas. Naam-ammona idi idiay Manila a nagtrabahoanna a kas sales lady. Awan pay anakda nupay walo tawenen nga agdendennada. Damag nga adda diperensiana. Ibbong, kuna dagiti asseng a kalugaranmi.

Idi nayammo ni Aldyin ti bagbagina ditoy purokmi, rimmuaren ti ugalina. Pangas ken puyot! Bangkaanna ti agestoria no kasta a makiinninoman. Masemsem dagiti kabaddungalanna ngem dida met maadayoan ta nalaing a makikadua. Kanayon nga agilibre.

β€œNaimbag pay ta adda manen baro nga alikamenda,” inyapal ni Manang Bheng (maysa met a klasmeyt da Manang Gloria iti inaldaw) a kaabayko.

β€œWen ngarud, mareng,” intilmotilmon ni Manang Winyang (maysa pay kadagiti kaklaseda). β€œItay laeng napan a lawas, repridyidir ti insangpetna. Padana met ngarud ni lakay nga awan masnop a trabahona dayta nga Aldyin.”

β€œKunam pay, a, mare,” inkanunong ni Manang Bheng. β€œNgem adda maang-angot a sabali… narigat la ngamin ti agsasao!”

Inyal-aludoyko metten ti pimmanaw idi mapasungadak iti daya ti bunggoy da Kapitan Allon. Ngem sakbay a nakalikudak, nagdardarasen ni Bandung a simrek iti balayda ket uray la nanalbaag ti ridawda nga inrikepna.

Iti kabigatanna, nadamagko ken ni Insin Raul a kinapatang da Kapitan Allon dagiti agkasinsin. Binallaaganda dagitoy a madi ti ar-aramidenda ta makaisturboda kadagiti kaarrubada. Ket no dida agsardeng, mabalin a makasoanda no adda agreklamo.

β€œBareng ngarud no agtalnadan, insin,” kinunak.

NASANGPETAK ni baket a kasarsaritana da Insin Immung ken Anti Badyang kadayta a malem a panaggapuk iti eskuelaan. Agsasaritada iti balitang iti sirok ti mangga iti lauden ti balay. Nagdiretsoak ti nagsukat ken nangidisso kadagiti gamigamko iti kuartomi.

β€œIpatarimaanmo ngaruden β€˜diay balayyo, anti?” nangngegko a sinaludsod ni baket. Nalawag a mangngegak ida ta agarup uppat a metro laeng ti kaadayoda iti tawa ti kuarto a yanko.

β€œIgatangko laengen iti bagas β€˜diay naalak,” insungbat ni Anti Badyang. β€œBay-amon ta balay nga agir-irig. Uray ta addada met pan-aw a maala a pagsukdip kadagiti nalukib nga atep.”

Ammok lattan a ti nadamagko idi kalman a tulong kadagiti dinalapus ni Lawin ti pagpapatanganda. Inkannawag dagiti opisial ti barangay idi kalman nga ita nga aldaw ti ipapan idiay gymnasium dagiti naideklara ti balayna a partially ken totally damaged. Ket karaman dita da Anti Badyang ken Insin Immung.

β€œKasanon no adda manen bagyo, anti?”

β€œMapankami iti balay da Kaelyn,” ti manugangna ti kayatna a sawen a duapulo metro iti lauden ti balayda.

Kuatro por singko metros ti sementado a binalay ni Insin Naldo nga anak ni anti. Kadagiti uppat a lallaki nga anakda ken ni angkel, ni laeng Insin Naldo ti sineknan ti nakem. Awan pay assawa dagiti dua idinto a nasurok a beinte aniosdan ta dayta met laeng agin-inum ti obrada. Ti met inaunaan, mabilbilang no trumabaho wenno mangged. Agdepdepende lattan iti asawana nga adda idiay Kuwait. Makikabkabbalay iti katuganganna nga iti likud laeng da Bandung ti balayda.

β€œDiak la koma napnapanen!” indayamudom ni Insin Immung.

β€œApay, insin?” inamadko ta apagisu nga agturongak iti yanda.

β€œKunam, insin, ket no innala ni kapitan dayta kuatro mil! Sangaribu lat’ nabati kaniak,” inngayemngemna.

β€œAnia koma ti pakibiangan ni kapitan kadayta tulong a naipaima kadakayo, insin? Ken apay nga intedmo?”

β€œApagawatko β€˜ta lima ribu kadagiti taga-DSWD, sinarunonakon iti ruangan ti gym. Innalana amin ti inawatko. Itednanto kano kada Siling ken Jun! Naimbag, a, ta imbatiannak pay laeng iti sangaribu!”

Ni Anti Siling ti kayatna a sawen. Kabbalayna idi daytoy iti family house da inang. Ngem adda itan idiay Allacapan nga ilida. Itay laeng napan a tawen a nagawid kalpasan ti agtallo tawen sipud ipupusay daydi Angkel Carlos nga asawana.

Iti panagkakabbalay da Anti Siling, Jun a buridekda ken angkel, ken Insin Immung, arigna agtaud amin ken ni insin dagiti masapsapulda iti uneg ti balay. Awan masnop a pagtrabahuan ni anti. Naimbag ken ni insin ta awan pay asawana ken adda latta pagtrabahuanna iti inaldaw. Aggian iti paggasolinaanβ€”saan a kas gasoline boy no di ket pahinente ti tangke a pagalada iti gasolina idiay Talavera. No dida agbiahe, ti la masursurotanna a negosiante a mapan agangkat iti natnateng idiay Ilokos. No saan, sumurot nga agtarimaan kadagiti dadakkel a lugan nga awat ti barkadana a mekaniko.

Saan met a mabalin ni anti a suroten dagiti tallo pay nga annakda kadaydi angkel ta adayo a probinsia ti nakaikamanganda. Ken kas kuna dagiti kasinsinko, rigat laeng ti adda a kabibiagda idiay yanda. Sa maysa, asino pay ti mangkita ken ni Jun?

(ADDA TULOYNA)