Job Fair, rinibu natulonganna nga awanan panggedan

VIGAN CITY – Ginasut nga awanan panggedan ti nabenepisiaran iti naisayangkat a job fair iti Plaza Burgos ken gymnasium ditoy itay nabiit.

Segun ken ni Mayor Ferdinand C. Medina, maysa ti job fair a wagas a panangtarabay ken panangtulong kadagiti umili iti siudad ti Vigan nangruna dagiti agsapsapul iti pagtrabahuanda ditoy bukodda a lugar ken idiay ballasiw-taaw.

Daytoy ti umuna a job fair a naangay iti siudad ditoy babaen ti panagkinnammayyet ti city government ken ti Department of Labor and Employment (DOLE).

“Babaen daytoy a job fair, maammuan dagiti awanan panggedan a kakailian dagiti bakante ken kasapulan a pagobraan ken no ania a klase ti trabaho dagiti a maididiaya,” kinuna ni Medina.

Kaunaan a naisayangkat ditoy siudad ti Vigan daytoy agtallo-aldaw a job fair  nagbinnuligan nga insayangkat ti Vigan City government ken ti Department of Labor and Employment.

Nagintek ti nadakamat a job fair iti tema nga “Alay sa Iyo Bigueño, 8,000 Trabaho.”

Impeksa pay ti mayor ti namnama nga ad-adu a Bigueño ti matulongan babaen kadaytoy a  job fair no sadino a rinibu nga umili ti nagaplikar kadagiti panggedan a kasapulan dagiti nadumaduma a kompania.