Kaadda ti black sand mining operations iti Caoayan, naglibakan ti sigud a mayor

CAOAYAN, Ilocos Sur — Adda kadi black sand mining operations wenno dredging operations a maiwaywayat iti daytoy nga ili?

Dayta a saludsod ti linawlawagan ni sigud a Caoayan Mayor ken agdama a Secretary to the Mayor Germy Singson Goulart kabayatan ti naangay a Kapihan iti Amianan Media Forum babaen kadagiti kameng ti Ilocos Sur Integrated Press.

Pinaglikudan ti sigud a Mayor ti alegasion nga adda maisaysayangkat a panagminas iti nangisit a darat iti agdama a panawen iti sakup ti Caoayan. Inaklonna ti kaadda dagiti barko, alikamen ken planta ti Isla Verde Mining Corporation sadiay Villamar, Caoayan manipud pay idi 2013 a mangproseso kadagiti makutkot a mineral iti karayan a mamagsisina kadagiti bato, darat ken black sand, ngem awan pay ti naan-anay nga operasion ti planta ta saan pay a naaprobaran ti plano nga insagana ti Department of Public Works and Highways ken ti dredging permit ti kampania babaen kadagiti maseknan nga ahensia ti gobierno kas ti Mines and Geoscience Bureau ken Environmental Management Bureau.

Impakaammona a nasken ti dredging operations iti ngiwat ti Abra River ken Mestizo River a masakupan ti Caoayan gapu ta narabawda unayen a gapu ti kanayon a pannakalayus dagiti agindeg no panawen ti panagtutudo, ken posible pay a mairaman dagiti paset ti Vigan City. Sinalaysayna pay ti padas dagiti umili kabayatan ti fluvial parade idi piesta ti parokia ken ilida a pagat-tumeng laengen ti danum ti naglasatanda a karayan.

Inlawlawagna a ti dredging operations ti kompania ket monitoren ti lokal a gobierno, MGB, EMB ken pannakabagi dagiti non-government organizations. Impakaammo a dagiti bato ken darat ket alaen ken ilako ti kompania kas tangdan wenno bayad ti panagkutkotda, ngem mabati dagiti black sand ket saanda a maipanaw nga awan ti naan-anay a pammalubos dagiti maseknan nga ahensia. Binabalawna pay dagiti maseknan nga ahensia ti nasional a gobierno iti pannakataktak ti dredging operations iti masakupanda.

Impalgakna a maysa a gapu ti irarabaw ti Mestizo River ken pannakasabben ti ayus ti karayan ket dagiti adu a fish cages. Inlawlawagna a saan a naan-anay a mapawilan ti pannakaaramid dagiti fish cages ta dayta met laeng ti kangrunaan a pagsapulan dagiti agindeg, ngem nasken ti pannaka-regulate-da tapno saan a naan-anay a malapdan ti ayus iti karayan.

Mairaman ti black sand mining iti Caoayan kadagiti isyu ita a panawen ti kampania dagiti lokal a kandidato iti masungad a May 13, 2019 National and Local Elections. Agsalisal a para mayor iti Caoayan da Ex Mayor Goulart ti Bileg Party ken sigud a Provincial Engineer Virgilio Llanes ti PDP Laban. Ak-akusaran dagiti dadduma a kandidato iti oposision ti agtultuloy a black sand mining iti Caoayan. Paglikudan met dagiti kandidato ti administrasion nga adda black sand mining iti Caoayan.

Ipalpalagip dagiti adda iti oposision ken dadduma nga umili nga idi 2013 ket nangisayangkat ti Inter-agency iti panangidaulo ti National Bureau of Investigation ti Department of Justice iti raid iti black sand mining site sadiay igid ti kabaybayan ti Brgy. Caparacadan a nakakompiskaran dagiti rinibu a tonelada a black sand a dagitoy ket insubli a naiwaras iti igid ti baybay babaen ti DPWH. Nangisayangkat pay idi 2013 ti NBI ken DOJ ti inspection kadagiti barko ken mismo a planta iti Villamar, Caoayan.

Iti pannakiuman kadagiti sumagmamano nga umili iti Caoayan, nagkaykaysada a nangipeksa dagiti paliiwda a narabawen dagiti karayan iti ilida ket rumbeng a maisayangkaten ti napudpudno a dredging operations tapno umuneg dagiti karayan ken saandanto a malayus no panawen ti panagtutudo. Sangsangkamaysada pay a nangipeksa a saanda a kumanunong iti black sand mining iti ilida gapu iti dakes nga epektona iti aglawlaw ken nakaparsuaan.