Kaatiddogan nga ikamen iti sangalubongan, panggep ti San Juan a lagaen

SAN JUAN, Ilocos Sur – Kalpasan ti siudad ti Candon, panggep met dagiti opisial ditoy a gun-oden ti record a kaatiddogan a nalaga nga ikamen iti sangalubongan.

Inteden ti gobierno ditoy ti go-signal para iti pannakairugi ti proyekto a pannakalaga dagiti ikamen a manamnama a mailanad iti Guinness Book of Records kas kaatiddogan nga ikamen iti intero a lubong.

Segun ken ni Konsehal Lagasca, nairusat daytoy a proyekto kas panangitandudo ti gobierno ditoy iti industria ti panaglaga, maysa kadagiti kangrunaan a pamastrekan daytoy nga ili ken puntiriada a panangilugar iti nagan ti ili iti mapa iti sangalubongan babaen iti kaatiddogan a nalaga nga ikamen.

Kinunana a nangilatang ti gobierno ditoy nga idadauluan ni Mayor Benjamin Sarmiento iti pundo a maaramat para iti pannakalaga dagiti ikamen a dagiti lumalaga ditoy nga ili ti mangaramid ket panggepda nga isubmite iti Alec Guinness Book of Records kas kaatiddogan nga ikamen iti sangalubongan.

Naammuan nga addan naituding a lagaen dagiti mat weavers ditoy nga agatiddog iti lima a metro tunggal ikamen ket mapagsisilponto a maiyaplag dagitoy iti igid ti highway a sakup daytoy nga ili kas maysa kadagiti tampok a pabuya ti Buri Festival a maangay iti panagpiesta ti ili inton Disiembre.

Pinadas met ti Candon City a magun-od ti record a kadakkelan a kalamay ken kaatiddogan a rolio ti tabako para iti Guinness Book of Records.