Kaatiddogan nga ikamen, maiyaplag

SAN JUAN, Ilocos Sur – Nakasaganan ti gobierno munisipal ditoy a mangiyaplag iti kaatiddogan nga ikamen iti sangalubongan.

Kinuna ni Vice Mayor Rizalina Valle, padasen ti municipal government ditoy a rimbawan ti nakarekord iti Guinness Book of Records a kaatiddogan nga ikamen iti panangrambak ti ili iti 2nd Buri Festival a mangrugi iti Disiembre 22.

Segun ken ni Valle, agatiddog ti iyaplagda nga ikamen iti 4 kilometro, at-atiddog ngem iti 3 kilometro ti kaatiddogna nga ikamen a nakalista iti Guinness Book of Records.

Napaay ti gobierno munisipal ditoy a mangrimbaw iti Guinness Book of Records idi napan a tawen ta nagkamtud ti kaatiddog ti inyaplagna nga ikamen.#