KABSAT, maisayangkat iti Cervantes, Quirino

VIGAN CITY – Maisayangkat ti  Kakailian nga Agnaed iti Barangay Sangsangkamaysa nga Agrang-ay Tayo (KABSAT) iti dua nga upland municipalities iti umuna a lawas ti Hunio.

Maisayangkat daytoy a programa ti gobierno probinsial a panangidanon iti serbisio kadagiti umili iti Cervantes ken Quirino inton Hunio 4-5.

Maited ditoy ti serbisio medikal, konsultasion kadagiti lokal nga agtuturay ken pannakaiwaras dagiti ramramit-talon ken dadduma pay a benepisio kadagiti residente ti dua nga ili.#