KADAANAN A SALA

KADAANAN A SALA. Babaen ti Repazzo de Vigan, naipataldiap kadagiti rinibu a sangsangaili ti namaris a pakasaritaan ti Siudad ti Vigan manipud idi maysa laeng a pagimaruan kadagiti tagilako, ti idadateng dagiti Kastila a nangikasaba iti Kristianismo (ngato), panawen dagiti Amerikano, panangsakup dagiti Hapon iti Vigan agingga iti panagluposna a maysa a kangrunaan a destinasion dagiti turista iti Amianan. (File photo, Tawid News Magasin)