Kagawad, kimmabil gapu iti kanta

NARVACAN, Ilocos Sur – Mapapati a maysa laeng a kanta ti gapu a kinabil ti maysa a barangay kagawad iti kalugaranna a babai.

Nagpulong iti polis ni Teresita Holmes y Manuel, 41, ken residente iti Barangay Quinarayan ditoy gapu iti mapapati a panangkabil kenkuana ni Jean Puruganan, kagawad iti nasao a barangay.

Segun iti report, iti maysa nga okasion, kinanta ni Dominador Cacabelos ti Nosi Balasi iti maysa a videoke iti lugarda nga asideg iti balay ti masuspetsa.

Mapapati nga inatap ti barangay kagawad a kiniddaw ti biktima a kantaen ni Cacabelos ti nasao a kanta.

Saan a nailanad no apay a kagurgura ti kagawad ti nasao a kanta.

Idi naranaan ti suspetsa ti biktima a magmagna, mapapati a kinabilna daytoy.  

Insigida a nagpulong iti polis ti biktima gapu iti insidente.