Kagawad, napangtaan gapu iti manok

SUGPON, Ilocos Sur – Manok ti nakapangtaan ti maysa a barangay kagawad sadiay Sitio Pakawan, Barangay Caoayan ditoy nga ili idi sardam ti Nobiembre 26.

Nagpulong ni Sabado Luzano y Kaladawi, 48, naasawaan, ken residente iti nadakamat a barangay, nga impangta ti kaarrubana a nainaganan Benito Bugtong, baro, ken kalugaranna gapu ta kinumprontana daytoy no apay a tinukmaanna ti manokna.

Iti panagimbestiga dagiti polis, aggawiden ni Luzano ngem nailasinna ti manokna a pakpakanen ti suspek iti sanguanan ti balayna, sa iti panangtukma daytoy iti manok.

Kinumpronta ni Luzano ni Bugtong ket imbagana a manokna ti tiniliw ti suspek ngem nagtungpal daytoy iti panagsubangda a dua a puon ti nangpangtaan ni Bugtong ken ni Luzano ken nagpulongan met ti kagawad iti polis.#