Kalding a walo ti sakana, naiyanak iti Caoayan

CAOAYAN, Ilocos Sur – Karkarna ti inyanak ti maysa a kalding a taraken ti maysa a residente ditoy agsipud ta malaksid nga addaan iti walo a saka, kaarngi ti baboy ti kagudua ti akinlikud a bagina.

Ngem daksanggasat ta natayen ti nasao a kalding a maibilang a kaunaan a naipasngay a kastoy ti langana iti probinsia ken posible nga iti pay sangalubongan.

Iti pannakipatang ti media, ken ni Oswald Tongson, municipal agriculture officer ditoy nga ili, kinunana a narigat nga agbiag ti nasao a kalding ta agkurang ti subsobna, awan ti matana ken dua ti rummuaran ti rugitna.

Nupay kasta, innem a bulan a tinartaripato ti akintaraken a ni Cipriano Amarillo ti kalding, segun ti nasagap ti Tawid News Magasin.

Pinanggep pay ti Tawid a mapan retratuen ti nasao a kalding ngem magabayen ti deadline idinto a naammuanna iti maysa nga empleado ti local registry office iti Caoayan nga adda pay la daytoy iti puneraria tapno maikkan iti agas tapno saan nga umangot ken agrupsa.

Panggep dagiti agtuturay ditoy nga idispley ti nasao a kalding tapno mabuya dagiti tattao daytoy karkarna nga animal.#