Kalesaan, maragsakan iti dakkel a nasapulanda idi Semana Santa

VIGAN CITY – Maragsakan dagiti kutsero ditoy siudad gapu ta dakkel ti natgedanda iti pannakaselebrar ti Semana Santa ditoy siudad.

Kinuna ni Mang Jun, maysa a kutsero, a naburnok dagiti turista a naglugan iti kalesa iti panagpasiarda kadagiti nadumaduma a lugar ditoy siudad isu a dakkel ti natgedanda.

Segun ken ni Mang Jun, P150.00 ti singirda iti aglugan iti kalesa a di lumbes iti 4 a pasahero.

Adda pay dagiti maited kadakuada a tip nangruna no napnek ti dagiti turista a sinerbianda.

Kinuna ni Mang Jun a nupay iti kallabes, adda met dagiti bulan a bassit ti nasapulanda, mapnekda metten iti daytoy a panagkalkalesada.

Kaburnok dagiti turista iti Vigan iti Semana Santa, Mayo a pannakaselebrar ti Binatbatan Festival, ken Enero a pannakaselebrar iti Konbersion ni San Pablo a masakupan metten ti Longganisa Festival.

Uray kadagiti otel ditoy siudad, ket naireport a full capacity kadagiti turista nga immay nakisemana santa.#