Kalsada iti 4 barangay, mapalanas

VIGAN CITY – Mapalanas ti kalsada iti uppat a barangay ditoy siudad iti sakbay ti panagtapos daytoy a bulan.

Naammuan a mapalanas dagiti kalsada iti Barangay San Julian Sur, San Julian Norte, San Jose ken Nagsangalan.

Napunduan ti proyekto gapu iti kiddaw dagiti agnaed dagiti nasao a barangay.