Kalsada, kinarakaran ti karayan

CABUGAO, Ilocos Sur – Agbibitin ti maysa a linia ti kalsada nasional a sakup ti Barangay Alinaay ditoy nga ili kalpasan ti panangkarakar ti karayan maigapu iti napigsa a tudo nga insangpet ni Bagyo Mina.

Mismo a pinasiar ni Cong. Ryan Luis Singson ti nasao a kalsada kas paset ti panagrekoridana tapno makitana ti namsaakan ti bagyo iti probinsia.

Mapattapatta a P2 milion ti magastos iti pannakatarimaan daytoy a paset a kinarakaran ti karayan.
Kinuna ni Singson nga ikkanna iti prioridad ti pannakatarimaan ti kalsada ti nasao a kalsada tapno saan nga agbalin a nakaro a problema ti panagdaliasat dagiti lugan ditoy a paset.

Kinuna pay ti diputado nga idanonna daytoy a problema iti sekretario ti DPWH.#