Kampana ti pagadalan, natakaw

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur – Uray ti antigo a pagkampanaan ti maysa a pagadalan ditoy ket saan a pinakawan dagiti mannanakaw.

Naduktalan a natakaw ti pagkampanaan ti San Esteban North Central School bayat ti panagdalus ti Brigada Eskuwela kas panagsagana ti pagadalan iti masungad a panaglulukat ti klase.

Kanaig daytoy, dinawat ti prinsipal ti panangipakaammo dagiti umili iti polis no adda mangilaklako iti nasao a pagkampanaan.

Maibilang nga antigo,  natibong ti aweng ti nasao a kampana.#