Kanayonan a pondo ti scholarship program, naidagadag

VIGAN CITY – Agkurang ti pondo para iti scholarship program ti probinsia ket kiniddaw ti chairman ti committee on education ti pannakanayonna.

Kinuna ni Bokal Ronnie Rapanut, chairman iti committee on education nga adda naaprobaran a P4 milion para iti programa ti scholarship ngem kiniddawna ti P6 milion a pondo agsipud ta makitana nga agkurang daytoy.

Nupay kasta, kinuna ni Rapanut nga impasingked ni Gov. Luis “Chavit” Singson a manayonan ti pondo para iti scholarship program to gobierno probinsial iti sumaruno a calendar year.

Kinuna pay ni Rapanut a nupay P4 milion laeng ti nailatang a pondo, mangar-aramidda iti supplemental budget para iti pannakailatang iti kanayonan a P2 milion, kas inaramidda idi calendar year 2011 tapno masupusopan ti pagkurangan ti programa para kadagiti iskolar ti probinsia.#