Kandidato para bokal, nakaruar iti Bar

NARVACAN, Ilocos Sur – Naan-anayen nga abogada ti maysa a kandidato para bokal iti maikadua a distrito ti Ilocos Sur.

Maysa kadagiti nakaruar iti Bar examination ni Anicka Nicoli Zaragoza, kandidato para kameng ti hunta probinsial iti maikadua a distrito, anak ni National Tobacco Administration chief Edgardo Zaragoza, ken kabsat da agdama a Mayor ti Narvacan Zuriel Zaragoza ken Bokal iti Second District of Ilocos Sur Charmian Wyanet Zaragoza,.

Siam a gasut ket uppat a pulo ket siam (949) wenno 17% laeng ti nakaruar iti nasao nga eksaminasion manipud iti 5,343 a nageksamen.

Imbaba pay ti Committee on the Bar Examinations ti passing rate iti 70% manipud iti 75% tapno adda laeng makaruar a nakurang a 1,000.#