Kannawidan a sala, kankanta naitampok iti Begnas Festival

GALIMUYOD, Ilocos Sur –  Rinambakan ti Ilocos Sur ti Maika-5 a Begnas Ylocos Festival babaen kadagiti programa a nangitandudo kadagiti kannawidan a sala ken kanta ti tribu a naipabuya ditoy nga ili idi Oktubre 21-25.

Indauluan ni National Commission on Indigenous People (NCIP) iti panangidaulo ni Atty. Marvin Biligan, provincial director, ken ni Bokal Robert Tudayan ti selebrasion a nagpartisiparan dagiti kameng ti tribu iti nagduduma nga ili iti probinsia.

Kinuna ni Tudayan bayat ti  interbio ti media kenkuana  a ti Begnas ket panagyaman dagiti tribu iti Ilocos Sur gapu iti napintas nga apit iti daytoy a tawen.

“Daytoyen ti maikalima tawen a panangselebrartayo iti Begnas, ket maragsakannak iti agtultuloy a panagballigina,” kinuna ni Tudayan.

Kinuna met ni Mayor Jessie Balingsat a pakaidayawanda ti pannakapili ti ilida a pakaselebraran ti Begnas Festival.

Innayon ti mayor a kangrunaan a panggep ti Begnas Festival tapno agtultuloy a mapagtalinaed ti kultura iti bambantay nga impatawid kadakuada dagiti nagkauna a kaputotanda.

Kinuna met ni Joshou Daligan, presidente ti Ilocos Sur IP Youth, a dakkel a yamanda ti pannakaisuro kadakuada nga agtutubo dagiti kannawidan a kanta ken sala tapno daytoy met ti biagenda.

Sakbayna, idi Okutbre 21-23, nagsanay dagiti 50 a katutubo idiay North Luzon Philippines State College a nagadalanda iti panagtadek, panagtokar iti gangsa ken kankansion ti tribu, ti salidummay.

“Saan laeng ti addang iti sala ken tono iti kanta, no di ket agraman ti pakasaritaanda ti naisuro kadakami,”  kinunana ni Daligan.

Naisayangkat idi Oktubre 25 ti ritual babaen ti panangidaulo ti panglakayen a ni Benjamin Martin a sinaruno ti programa idiay Galimuyod gymnasium a nangipakitaan dagiti naduma-duma nga ili iti upland ti laingda iti kannawidan a sala ken kanta.

Da Bise Gobernador Deogracias Victor Savellano,  Atty. Asis Perez, executive director ti Bureau of Aquatic and Resources, nAtty. Euclides Forbes, Director ti Philippine Coconut Authority, ken dadduma pay nga opisial.

Naangay pay dagiti naduma-duma a kannawidan nga ay-ayam kas ti ginnuyodan, kadang-kadang, sunay ken dadduma pay.

Iti karabianna, nakoronaan a  Miss Baggak ni April Soliven ti ili ti Cervantes idinto a  nagbalin Mr. Bagnos ni Alfie Duking ti Gregorio del Pilar.

Tinawen nga ang-angayen ti gobierno probinsial ti Begnas Festival kas paset ti programana a mangpreserba ken mangtaginayon kadagiti nakaugalian a kultura ken tradision dagiti kameng dagiti nadumaduma a tribu iti probinsia.#