Kannawidan, barometro no adda nagdur-asan dagiti produkto ti Ilocos Sur

VIGAN CITY – Kinuna ni Vice Gov. Deogracias Victor Savellano a maysa a gapu a maang-angay ti Kannawidan  Ylocos tapno makita no adda dimmur-asan dagiti produkto iti probinsia.

Kinuna ti bise gobernador a paset ti Kannawidan ti pannakaisayangkat ti trade fair tapno makita no ania ti nagdur-asan dagiti produkto ti probinsia iti panaglabas dagiti tawen.

Kinuna ni Savellano nga isu nga adda evaluators iti trade fair tapno makita no adda simmayaatan dagiti produkto iti probinsia a pakairamanan ti labelling ken packaging dagitoy.

Inggunamgunam ni Savellano a saan laeng koma a dagiti established producers ti masuportaran, matulongan koma amin a produkto dagiti barangay iti labelling ken packaging tapno ad-adda a mapadur-as dagitoy.

Kinuna ti bise gobernador a  a no ania ti napasamak iti Kannawidan iti napalabas a tawen, masapul a napimpintas manen iti sumaruno a tawen, sana impanamnama a saan a mabalin a dumakes wenno ag-deteriorate ti Kannawidan Festival no di ket sumaysayaat pay iti panaglasat dagiti tawen.#