Kannawidan Ylocos Festival: pangitandudo iti kultura, produkto… (Umuna a Paset)

SAAN nga agsardeng ti panangpampanunot ti lokal a gobierno ti Ilocos Sur no kasano a pasantakenna ti turismo iti probinsia. Adun a wagas ti inrusuatna tapno makaawis kadagiti turista nga umay agpasiar kadagiti historikal ken agkakapintas a lugar, kabaybayan ken simbaan, ken aggatang kadagiti maipannakkel a produkto ditoy.

Idi 2004, insayangkat ti gobierno probinsial ti Dingnguen Festival a nakaipakitaan dagiti agduduma a taraken dagiti umili ken idi Agosto itay napan a tawen, nairusat ti Ilocos Sur  Heritage Culinary Tour a nakaiparamanan kadagiti naidumduma a potahe ti probinsia . Konektado metten ti probinsia iti World Wide Web babaen ti website a www.ilocossur.com.ph a gapu ti nakaawagan itan ni Gobernador Deogracias Victor “DV” B. Savellano iti Gov. 24/7. 

Nupay kasta, iti panagrikna ti gobernador, kasla saan a naan-anay dagitoy tapno maitandudo ti Ilocos Sur. Ditoy a napanunotna a masapul a maaddaan met ti probinsia iti dakkel a parambak iti  tinawen a mabalin nga ilinia iti Panagbenga ti siudad ti Baguio, Maskara Festival ti Bacolod City, Higantes Festival ti Angono, Rizal ken dadduma pay a parambak ditoy pagilian nga ar-araken dagiti turista. Mamati ngamin ti gobernador a babaen itoy a wagas, agdadarison met dagiti turista iti probinsiana a makatulong iti ekonomia.

Babaen ti panagparangna iti programa a “One Morning” a naipabuya iti NBN 4, IBC 13, ABC 5, ken RPN 9 idi bulan ti Oktubre, impakaammo ni Gobernador Savellano ti pannakaiselebrar ti maika-190 nga anibersario ti panagbalin ti Ilocos Sur a kas maysa a probinsia. Iti pakasaritaan ti Ilocos Sur, naideklara  idi Pebrero 2, 1818 ti isisinana iti probinsia ti La Union iti abagatan ken iti Ilocos Norte iti amianan babaen  ti maysa a Royal Decree nga impaulog ti Ari ti Espania.

Immuna nga inawagan ti gobernador ti nadakamat a parambak iti Ilocos Sur Week ngem idi agangay nasuktan iti KANNAWIDAN “Ylocos Festival”  sumagmamano a lawas sakbay ti Enero 27-Pebrero 3 a selebrasion. Kannawidan wenno nakaugalian/nakaisigudan nga ug-ugali, kultura ken tradision ti tampok daytoy makalawas a selebrasion. Naaramat ti Ylocos, kadaanan a nagan ti lugar a kayatna a sawen, tattao iti patad (from the lowlands).

Itay Pebrero 27, naluktan ti parambak babaen ti palumba ti kabalio. Napno iti tao ti Quirino Stadium a nangsaksi iti siglat dagiti kabalieros a naglulumba a nanglikmut iti track oval. Dua a kategoria, escapo ken paso, ti nagsasalipan ti ag-50 a kabalio manipud kadagiti nadumaduma nga ili ti Ilocos Sur.  Nangpangayed pay ditoy ti pannakaiparang dagiti 20 a kandidata ti Saniata ti Ilocos Sur.

Iti dayta a malem, naangay ti Misa Concelebrada iti St. Paul Cathedral iti siudad ti Vigan nga inatendaran manen ti reprep nga umili a pakairamanan dagiti empleado ti kapitolio nga indauluan ti gobernador ken dagiti dadduma pay nga opisial ti probinsia. Naangay ti misa kas pagyaman kadagiti bendision a sagsagrapen ti probinsia. Kas nadakamat ni Gov. Savellano iti kallabes, maysa pay a kayatna a maitandudo ti pilgrimage tourism iti probinsia agsipud ta adu dagiti simbaan iti probinsia a napnuan pakasaritaan a dakkel a pangawis kadagiti turista.

Kalpasan ti nadaeg a misa, nailibut dagiti agduduma a rebulto dagiti patron ti 32 nga ili  ken dua a siudad ti Ilocos Sur manipud  iti St. Paul Cathedral, naiparada iti  aglawlaw ti Vigan sa nagpatingga met laeng iti simbaan. Karaman pay a nailibut ti agduduma nga imahe ni Birhen Maria kangrunaanna ti Patroness ti Ilocandia a ni Apo Caridad (Our Lady of Charity).

Kalpasanna, nagturong dagiti nakilibut iti  Plaza Salcedo (sanguanan ti cathedral) a nakaisaganaan ti nabaknang a pangrabii. Saan nga ordinario a pangrabii daytoy agsipud ta nagaabay a nagtakder ken nagkammet amin dagiti nangrabii iti napagaabay a lamisaan a nakaiyaplagan ti bulong ti saba a nakaidarnapan dagiti nagraranudan a taraon. Kaarngi daytoy ti estilo ti pannangan dagiti soldado a boodle fight. Uray dagiti opisial ti probinsia, nagkammetda a nangan.

Iti bigat ti Enero 28, naluktan ti “Partuat ken Patanor Trade Fair” babaen ti kannawidan a ritual ti panagkararag dagiti kameng ti Bago Tribe manipud iti ili  a  Quirino.

Kas ninamnama, inarak manen dagiti tao dagiti tagilako. Kas suportana, naggatang met ti gobernador kadagiti amin a nakitana iti trade fair.

Ditoy a nakita ti agduduma a One Town One Product  (OTOP) ti tunggal ili. Adda dita ti calamansi juice ken concentrate ti Tagudin; mani ti Sta. Lucia; diro ken kalupi (bag a naaramid iti kawayan) manipud Quirino, longganisa ken bagnet ti Narvacan; stone crafts ti San Esteban; nateng manipud Sta. Catalina; Abel ti Santiago ken Caoayan; kalamay ti Candon City; cornick ken royal bibingka ti Bantay; squash noodles ti Sto. Domingo; basi ti San Ildefonso; suka, tagapulot ken balikutsa ti Sta. Maria; ballatinaw a bagas, tapuy ken agduduma nga arak manipud iti prutas manipud kadagiti upland municipalities ken dadduma pay.

Nagbalin pay nga exhibitor ti PhilRice a nangipakitaanda kadagiti baro a farm equipments a mabalin a makapalag-an iti trabaho dagiti mannalon.

      (Adda tuloyna)