Kantina dagiti pagadalan, nainspeksion

CANDON CITY – Nangisayangkat ti City Health Office iti panaginspeksion iti kantina dagiti nadumaduma a pagadalan ditoy siudad iti sanguanan dagiti nairepreport a pannakasabidong dagiti agad-adal gapu iti kinnanda iti pagadalanda.

Kinuna ni City Sanitary Inspector Angie Rabang a pinasiarda dagiti kantina dagiti pagadalan iti siudad tapno makitada a mismo dagiti taraon a mailaklako kadagitoy.

Kinunana a kinitada no adda health certificate dagiti aglaklako ken no ania ti klase dagiti lakoda no nasustansiada met laeng ken nasayaat ti pannakaisaganada tapno maliklikan ti food poisoning.

Kinumpirmaran pay ni Rubang a binulan ti panangpaeksamenda kadagiti water refilling station tapno masigurado a nadalus ken awanan bakteria dagiti ilaklakoda a danum.

Itay nabiit, nagsasaganad dagiti naireport a food poisoning iti sumagmamano a pagadalan a nakayospitalan dagiti agbasbasa gapu iti impaunegda a taraon a nailako iti pagadalanda. (Danilo Antalan)