Kapintasan a zarzuela, kalaingan nga aktor iti entablado, napadayawan

VIGAN CITY – Pinadayawan ti gobierno probinsial ti Ilocos Sur dagiti kapintasan a sarsuela ken kalaingan a nagakem iti maikadua a Zarzuela Ilocana Festival bayat ti maudi nga aldaw ti Kannawidan Ylocos Festival 2011 idi Pebrero 6.

Napili kas best story ti “Dana a Kasiitan” a sinurat daydi Barbaro Paat ken imparang ti Paat Dramatic Troupe. Napili met ni Myrna Fabie kas best director babaen ti “Bay-am ta Agsagabaak Gapu ken Ayat” nga impabuya ti Solid North Production. Inyalat met ti AVQ Vaquilar Dramatic Troupe ti dua a pammadayaw teknikal babaen ti best in musical scoring ken best art direction.

Iti indibidual a pammadayaw, napili kas best actor ni Reynold Reyes (Dana a Kasiitan-Paat Dramatic Troupe) idinto a best actress ni Zyra Astrologio (Bay-am nga Agsagabaak Gapu ken Ayat – Solid North Production).

Inyalat met ni Mike Quitoriano (Supapak ti Kinadawel ni Ayat – AVQ Vaquilar Dramatic Troupe) ti best supporting actor award ken Lita Lopez (Bay-am nga Agsagabaak Gapu ken Ayat – Solid North Production) ti best supporting actress award.

Best male child actor ni Christian Aruejo (Agbabawika ngem Naladawen – PTJ Production); best female child actress ni Justin Faye Ragasa (Dana a Kasiitan – Paat Dramatic Troupe); best male comedian ni Wilson Rabena (Dana a Kasiitan – Paat Dramatic Troupe) ken best female comedian ni Rosa Romano (Bay-am nga Agsagabaak Gapu ken Ayat – Solid North Production).

Immawat dagiti nangabak iti tropeo ken premio a kuarta manipud iti gobierno probinsial a nangesponsor iti Maikadua a Zarsuela Festival.

Buklen ti akademia, media, kapitolio, local artists ken dagiti opisiale ti probinsia dagiti kameng ti hurado itoy a pammadayaw a maipaay kadagiti aktibo pay a grupo dagiti sarsuelista iti Ilocos Sur.

Iti panagsarita ni Vice Gov. Deogracias Victor “DV” Savellano, kinunana a ti pannakaisalakan ti sarsuela iti pannakapukawna ti kangrunaan a panggep ti Zarsuela Festival.

“Saan nga agpatingga dita ti panangpadayawtayo kadagiti nalalaing a sarsuelista ditoy Ilocos Sur ta kayattayo nga umadu dagiti grupo nga agiparang ken maisubli ti kinalatak ti sarsuela kas maysa a literatura ken paglinglingayan dagiti Ilokano,” kinuna ti bise gobernador.

Kabayatanna, uppat a pulo ket innem a pakaibilangan ti 41 nga indibidual ken 5 a grupo ti nakaipaayan ti pammadayaw nga Ilocos Sur Living Treasures 2011 bayat ti maikapat a Kannawidan Ylocos Festival idi Pebrero 3.

Malaksid iti tropeo, immawat iti P5,000 a premio a kuarta dagiti napadayawan para kadagiti indibidual idinto a P10,000 iti tunggal grupo.

Naited dagiti pammadayaw kadagiti nabiag a tagipatgen ti probinsia kas maysa a wagas ti gobierno probinsial tapno mapreserba dagiti kadaanan a produkto ken kultura iti probinsia.

Kinuna ni Vice Gov. Deogracias Victor Savellano nga iti panaglakay dagiti makaammo kadagitoy mairaman metten a maitanem dagiti napipintas ken naisangsangayan a tagipatgen ti probinsia.

“Masapul a maguyugoy dagiti ubbing tapno sursuruenda dagiti industria. Babaen ngarud ti pannakapadayaw dagiti living treasures, maallukoytayo dagiti annakda a mangituloy kadagiti aramidda a mangipakita iti kinalaing dagiti taga Ilocos Sur,” kinuna ni Savellano.#