Kapitan ti barangay, inreklamona kalugaranna

CANDON CITY –  Dua a residente iti Allangigan Primero ditoy ti inreklamo ti barangay captain gapu iti kinaaroganteda ken kaawan respetoda kenkuana kas ama ti barangay.

Inreklamo ni Kapitan Florendo Mangasar Sr., da Nestor Valdez ken Charles Valdez a kabarangayanna met laeng gapu iti mapapati a gandatda a mangdangran kenkuana.

Sakbayna, nangipila ni  Rodrigo Madamay, Jr., kalugaranda met laeng, iti reklamo  kontra ken ni Nestor Valdez gapu iti panangtungpa daytoy kenkuana iti plaka ti prangkisa.

Pinaayaban ti kapitan ni Valdez ngem idi nagparang daytoy, mapapati nga adda kutsilio iti siketna. Idi sumangpet met ni Charles Valdez,  impanalbaagna ti logbook iti lamisaan.#