Kapitan Tiudi, singkuenta (Maikadua a paset)

Intuloyna ti nagpalaud. Dagiti agduduma a tarpaulin nga addaan ladawan ken nagan dagiti kandidato ti nadalapus dagiti matana. Makakatawa man kadagitoy. Nagbassitan a Barangay Matricay, adda kadi pay ngata ti di makaam-ammo iti kalugaranna? Maysa pay, saanen a masapul nga iprintam pay ti ladawam tapno maam-ammodaka dagiti tattao. No adu ti naaramidam a pagsayaatan ti barangay ken kadagiti kalugaram, uray dimon isab-it ti nagan wenno ti ladawam, dakkelen ti namnamam a mangabak.

Tinangadna ti tarpaulin ni Kapitan Tiudi iti poste ti kuriente iti sango ti balay da Manong Roni. Insublatna a tinangad ti tarpaulin ni Kagawad Ampiong iti puon ti kaimito iti bangir ti kalsada. Nagwingiwing a nagsanamtek.

Makakatawa man kadagitoy a kandidato. Papilida a kagawad ngem iti panagkampania pay laeng ket didan sursuroten ti paglintegan. Nagkatawa ni Manong Sabas iti nakapsut. Wenno talaga a dida ammo dayta a paglintegan?

Insubli ni Manong Sabas ti panagkitana iti balay. Iti ngatuen ti tawa, naipigket dita ti bond paper a nakaisuratan ti nagan ni Manong Jobert a para kapitan. Adda iti abay daytoy ti nagan met da Manang Gina Lou ken Manang Jocelyn a para kagawad. Intuloyna ti nagpalaud. Nakarikna iti bang-ar iti nalamuyot nga aplaw ti angin.

Nadanonna ti nagsapalan. Sumungsungad dita ni Analyn. Mapan a tallo pulo ti tawen daytoy. Dakkel ti limmukmeganna sumagmamano a bulan kalpasan ti kasarda ken Narlon. Sigud nga empleyado daytoy iti paglakuan ti motor. Inuray ni Manong Sabas pambaranna nga aginana.

β€œMaymaysaka met. Nagsubli kad’ ni lakaymon idiay Bulacan?” dinamagna idi makaasideg ni Analyn.

β€œDina pay koma ngarud kayat ti mapan, angkel, ngem agkaratawag met diay amona idi naminsan nga aldaw.” Nagpuesto daytoy iti likud ni Manong Sabas. β€œTulungankayon, angkel.”

Agyamanak, balasangko. β€œDi kad’ nanglangankan iti pagobraam.”

β€œKet masapul met nga agbotos datao, angkel. Uray sika met, angkel, ikarigatam met ti mapan agbotos. β€˜Pay dinaka kinuyog ni anti?”

β€œPara iti panagbalbaliw ti lugartayo, balasangko. Immunan ni antim itay ta maysa ngamin a watcher. Iparparitna ngarud a mapanak agbotos ta marigatanak kano a mapan.” Situturong dagiti mata ni Manong Sabas iti laud. β€œAsino ngay ti ibotosmo a kapitan?”

Immisem ni Analyn. β€œIsuna ti nangmaneho ken β€˜diay lugan ti barangay iti ipapanko iti ospital idi, angkel.”

β€œDiay multicap?” Ti multicab ti barangay ti kayat a sawen ni Manong Sabas.

β€œMulticap? Ha ha, wen, angkel. Natulongannakami pay iti gastos.”

β€œKet isu ngarud ti ibotosmo, a.”

β€œHa ha. Saan met la a dayta ti pagrukodan tapno ibotosmo ti maysa a kandidato, angkel.” Inpakanawan bassit daytoy ti panangi-
turongna ta adda linisianna a panakkelen a bato. β€œImmay nangipapetpet ni baketna idi kalman kaniak idiay balay. Innalak a.”

β€œSingkuenta? Ket narigat ngarud, a, no ti bangir pay la ti ibotosmo, balasangko.”

β€œSaan a kuarta ti kasapulan dagiti umili, angkel, no di ket napudno a panagserbi dagiti agtakem.”

β€œKustoka, balasangko. Natulongannak met ni kapitan idi naatakeak.”

β€œIsu ngarud ti ibotosmo, a, angkel?”

β€œHa ha ha. Insublim met ti dinamagko kenka itay, balasangko.”

β€œHa ha. Nadlawmo gayam, angkel.”

β€œAsino ti ammom nga ibotosko?” dinamag ketdi ni Manong Sabas.

β€œAmmok, saanmo nga isakripisio ti salun-atmo, angkel, tapno laeng ibotosmo ti saan a maikari.”

β€œKustoka, balasangko. Kitaem β€˜toy kalsada.”

Addadan iti pagpilkuan. Asidegen, nakuna ni Manong Sabas iti unegna. Agsangagasut la ngatan a metro ti kaadayoda iti eskuela. Naipasabat iti panagkitana dagiti ummong iti pagserkan iti eskuela. Dua nga ubbing ti naginnuna nga immasideg. Inyawatan dagitoy ni Analyn iti polietos. Miningminganda nga immuna ni Manong Sabas sa inyawatanda. Nagkinnamatanen dagitoy a nagsubli kalpasanna. Dandani nadungpar dagitoy ti baro ni Kapitan Tiudi nga agturong met iti yan da Manong Sabas.

Immuna nga inyawatanna ni Manong Sabas. β€œDiyonto bassit liplipatan ni tatang, angkel. Malagipyo met siguro daydi panangtulongna kadakayo, angkel.”

Saan a nakauni a dagus ni Manong Sabas. Kastoy kadin ti kinaprangka dagiti dadduma a para iyawat iti polietos? β€œW-wen, diak pulos malipatan, barok.”

Inyawatan met daytoy ida ken ni Analyn iti polietos. β€œNi tatang, manang, a. Natulongannakayo met idi, aya.”

β€œAgyamanak iti riniwriw gapu ti panangtulong ni kapitan kaniak, ading. Wen, nagadu ti natulongan ni tatangmo.”

Nagintek dagiti mata ni Manong Sabas iti anak ni kapitan a dagus nga immadayo. Ammona, uray ni Analyn ket nasair met iti inaramid ti baro.

(ADDA TULOYNA)