Kapolisan, nagballaag panagraira peke a kuarta

VIGAN CITY – Binallaagan ti kapolisan ti publiko nga amirisenda a nalaing ti kuarta a maipasupli kadakuada amangan no peke daytoy.

Imballaag daytoy ti kapolisan gapu iti dua nga insidente a panagipasupli iti peke a kuarta ditoy probinsia itay nabiit.

Idi Mayo 24, maysa a lalaki a taga-Ilocos Norte ti naireport a nagipasupli iti peke a P1,000 kalpasan a gimmatang iti bibingka ken leche plan iti terminal ti Partas ditoy siudad.

Sinitar ti tindera ti lalaki a peke ti kuartana ngem impapilit daytoy a pudno isu nagreport ti tindera iti polis.

Segun iti lalaki, inabakna ti kuarta iti galiera iti Candon City.

Pinalubosan met laeng dagiti polis ti lalaki agsipud ta awan ti interes ti tindera a mangidarum kenkuana.

Sakbay daytoy, maysa a mannadi ti nabiktima idi peke ti kuarta a pinagbayad ti di nabigbig a lalaki a kinapinnustana iti galiera ti San Ildefonso.#