Karayan Mestizo, naidagadag a mawaknitan iti balaong

CAOAYAN, Ilocos Sur – Indagadag ti
maysa a konsehal ditoy a mawaknitan a maminpinsan ti karayan Mestizo
ditoy kadagiti balaong tapno nawaya ti panagdaliasat ti nasao a
karayan.Uray iti kallabes a tawen,
problema dagiti nagkaadu a naipakat a balaong iti karayan gapu ta
makasiparda iti panagdaliasat dagiti mangngalap manipud iti sabali a
barangay.

Indagadag ni Konsehal Leonardo
Atendido bayat ti session itay nabiit kas reaksionna iti reklamo
dagiti mangngalap iti Barangay Poro nga awanen ti pangdarasanda a
pagdaliasatan nga agturong iti ili.

Kanaig
daytoy, impaima ni Vice Mayor Gemma Padaong daytoy a banag iti komite
ti peace
and
order nga idauluan ni Atendido.#