Kari ti national government para iti barbarangay, maited koman – RDC chairman

SAN FERNANDO CITY – Kasapulanen a maiyawat ti gobierno nasional dagiti karina kadagiti barbarangay a dinanon ti Kapit Bisig Laban sa Kahirapan (KALAHI) Caravan, daytoy ti kinuna ni Regional Development Council Chairman ken Ilocos Sur Governor Deogracias Victor “DV” Savellano iti kaudian a taripnong ti RDC Region I itay lawasna.

“Masapul a makasaotayon ti gobierno nasional tapno matungpal metten daras dagiti karida kadagiti barbarangay ket masagrap ken mausar metten dagiti umili dagitoy,” kinuna ni Savellano.

Kinuna ti gobernador nga adu  a kari idi pay 2002 ti saan pay a naiyawat agingga ita ket daytoy ti makaigapu no apay nga inruginan ti Kakailian nga Agnaed iti Barangay Sangsangkamaysa nga Agrang-ay Tayo (KABSAT) Outreach Program, ti lokal a bersion ti KALAHI iti bukodna a probinsia tapno dagus a maited dagiti dawat dagiti barbarangay.

“No ngamin panay kari laeng a saanto met laeng a maited, nasaysayaat la a saantayon a mapmapan,” innayon pay ti gobernador.

Iti kaudian a data a resulta ti dua a poverty mapping ken orihinal a KALAHI areas, adda 20 nga ili iti Rehion I a nairaman iti Priority I. Karaman ditoy ti Nueva Era, Adams, Carasi, Pagudpod, Pasuquin, Bacarra ken Espiritu iti Ilocos Norte; Sugpon, Sigay ken San Emilio iti Ilocos Sur; Bagulin, Santol, Burgos ken Tubao iti La Union ken dagiti ili ti Urbistondo, Aguilar, Infanta, San Quintin ken Basista iti Pangasinan.#