Karkarna a pasamak: baka, naganak iti tallo

VIGAN CITY – Karkarna a pasamak!

Daytoy ti naibalikas ni Dr. Liborio Arca, city veterinarian ditoy, kadagiti kameng ti media mainaig iti baka a taraken ti maysa a residente iti Barangay Beddeng Daya ditoy siudad a naganak iti triplets idi Abril 6.

Kinuna ni Arca nga addan nadamdamagna a naganak iti singin ngem daytoy ti umuna iti sibubukel a panagbiagna a nakakita iti baka a naganak iti tallo.

Kinuna ni Wilson Navarro, akintaraken iti baka, a nupay dina ninamnama, maragsakan iti  panaganak ti bakana iti tallo.

Kinuna ni Arca a no singin ti anak ti baka, lalaki ken babae latta, ngem karkarna ta pasig a lalaki ti triplets nga inyanak ti baka ni Navarro.

“Nagsabat ngata ti kina-fertile daytoy bula (idi) ken ti ina a baka ken naigiddato pay a very healthy ti semilia ti lalaki isu a nakalangoy ti tallo a sibibiag a semilia agingga iti nagtinnagan met ti naluom nga itlog daytoy babai… naigiddan (met) a saan laeng a maymaysa no di tallo nga itlog a very healthy ti nairaman a na-fertilize ti semilia ti lalaki, isu a nagsabat, nagtumpong daytoy nasalun-at a semilia a naggapu iti babai ken ti nasalun-at a semilia a naggapu iti lalaki,” panangilawlawag ni Arca.

Naammuan ken ni Arca nga alas tres iti parbangon a naganak ti baka ket saan a naguantaran ni Navarro isu a nasupot iti kulapot ti immuna a nayanak nga urbon ket apagbiit ti biagna.

“Ngem dagiti simmarsaruno a dua nga urbon, normal ken nasayaat ti panagpitik ti pusoda ken panagangesda,” kinuna ni Arca sana innayon a “bareng no malasatanda ti kritikal a situasionda” kadagiti masungad nga aldaw.

Pinanaganan ni Navarro ti natay a baka iti Jun-Jun idinto a Ron-Ron ken Bon-Bon dagiti dua a sibibiag. Sheira, saan ketdi nga Ara Mina kas insingasing da Arce, ti imbirngasna iti ina a baka.

Nalamiis ti ima ni Navarro nga agtaraken iti dinguen. Sakbay daytoy bakana a naganak iti tallo, adda tarakenna a kalding a naganak iti tallo.

Piton a tawen ti baka ni Navarro ket daytoy ti maikapat a panaganakna.

Kinuna ni Arca a sapsapado iti panagkitana ti gatas ti ina ngem ik-ikkanda dagiti dua nga urbon iti suplemento a taraon tapno napigpigsada pay.(Karaman ti report da Nemia Icari ken Danny Antalan)