sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

Kasano ti yaaddang ita a Baro a Tawen?

NARANG-AY a Baro a Tawen!

Adtoy manen ti kablaaw a di agpabatubat. Kablaaw a mabalin a mangipaay iti ragsak… ken liday… depende iti kasasaad ti biag. Wen, kaano la nga agpayso idi pasangbayentayo ti Tawen 2019? Ita, (n)agpakadan; adtoyen ti Tawen 2020!

Pudno la unay a napardas ti pannagna ti panawen. Pudno la unay nga apagkirem! Saan a mapupuotan.

Ngem ti saludsod ita, kasano ti yaaddang itoy a tawen?

No ngamin taliawentayo ti nalapgis a tawen, adu manen dagiti banag a nakaitibkolan. Banag a nangakas kadagiti pigsa ken namnamatayo.

Ket sumngay la ngarud ti saludsod no rumbeng pay ti yaaddang manen. No maitutop pay ti panangituloy iti laban iti biag…

Tunggal maysa, kas nasaon, adda dagiti pasamak a nangbasnot iti biagtayo. Mabalin a pimmusay ti patpatgen iti biag; naaddaan iti nadagsen a sagubanit ti maysa a kameng ti pamilia; saan a naragpat ti tarigagay nga edukasion ti anak; pannakailanglangi ken pannakairurumen; ken adu pay…

Ibuntok pay ditoyen dagiti parikut iti agdama a taray ti pagilian. Kasla awan patinggana ti panagngina amin a magatgatang ken ti gasolina idinto a di met ngumato ti sueldo! Ti saan latta a maun-unas nga isyu ti kunniber a mangibungbunga kadagiti di malmalpas a proyekto a pagnam-ayan koma ti umili.

Pudno a ti marigrigat, rumigrigat latta ti panagbiagda. Adda dita dagiti naparnuay a linteg a manget-et-et latta kadakuada, piman. Dagiti annak ti pitak, pagpatinggaanda a mangilablaban iti kalinteganda?

Malaksid kadagitoy a dagensen, agsasaruno pay dagiti didigra: bagyo, ginggined, layus, panagbettak ti bulkan ken dadduma pay. Saan laeng a sanikua dagiti mapukaw— pati biag! Ket no ibuntok daytoy iti panunot, kasla saantayon ti kayat ti umaddang pay.

Sangkabassit la ngaruden a napundar, mapukaw pay laeng gapu ti ulpit ti nakaparsuaan. A bunga met laeng ti aramidtayo!

Ti aramid dagiti dadakkel a tao nga agnamnam-ay ita iti panangramesda iti nakaparsuaan, dagiti gagangay nga umili ti agsagsagaba. Awan mabalinda iti rungsot dagitoy a kalamidad. Mangnamnamada a malasatanda amin dagitoy.

Ngem matdada laeng nga agngilngilangil, maup-upay iti kinakaro a pannakadidigrada!

Kadagitoy a paspasamak, adun dagiti maaw-awanan iti namnama. Adda dagitay agtinnag a depression gapu iti dida maiggaman a situasion iti biagda. A no dida makasapul iti karapetanda, mabalin nga agtinnagda a nakaay-ay-ay.

Kapaliiwan pay ti umad-adayon a rikna ti tunggal maysa. Saanen idi nga adda dayta langenlangen dagiti agkakabagian, agkakaaruba, aggagayyem a di magatadan. Ita, gapu iti social media ken kinapardasen ti taray ti biag, manmanon a makapagsasango, makapagpapatang iti personal dagiti agaammo. Maiduma laeng ti personal a panagsasarita ngem iti social media.

Gapu pay iti social media, adun nga agkakabagian ti agaapa wenno nagsisina ti dalanda. Sumangkaadu met dagiti narakrak a pamilia, panaggagayyem gapu itoy.

Isu a ti saludsod: kasano ti yaaddang?

Kadagiti basnot iti biagtayo, normal laeng ti panaglupoy. Wenno ti pannakarikna ti isusuko. Aglalo la ngaruden no agsasaganad dagitoy a basnot wenno pannakadaleb.

Nupay kasta, nasken ti ibabangon ken yaaddang manen. Narigat ti mangirugi manen ngem papananna no di maala met laeng ti umaddang?

Iti ibabangon, laglagipentayo a kanayon nga adda dita ti Dios a sidadaan a mangbatak kadatayo. Iti kasipngetan a paset ti biagtayo, maitutop la unay nga umadawtayo iti lawag Kenkuana. Iti tengnga ti kinakapsuttayo, umadawtayo met Kenkuana iti kired/pigsa.

No saantayo man a maawat a dagus ti kiddawtayo Kenkuana, dina kayat a sawen a dinatayo ay-ayaten. Dina kayat a sawen a nalipatannatayon.

Iti di panangipaay a dagus ti Dios iti kiddawtayo, mabalin a pangrukodna no pagpatinggaan ti pammatitayo Kenkuana.

Ken ania ti ammotayo no adda gayam napimpintas a planona iti biagtayo?

Ngarud, saantay koma a maawanan iti namnama. Kumapettayo a kanayon Kenkuana. Saannanto a pulos a baybay-an dagiti annakna.

Ti ket rumbeng nga aramidentayo ita a sumrektayo manen iti baro a tawen iti biagtayo, pabaruen latta ti kinatao. Agragsak. Annongen dagiti masapul nga iringpas.

No adda man nakapasakit kadatayo iti kallabes, nupay kasano kaut-ot ti impalayna iti kinataotayo, rumbeng a mamakawantayo. Narigat ti mamakawan, wen. Ngem panunoten laengen ti panangpakawan ti Dios kadatayo. Asinotayo ngarud ita a di mamakawan met?

Kuna pay dagiti eksperto a ti panamanagtalinaed iti gura iti kaunggan, mangibunga iti nadagsen a sagubanit. Ket tapno maliklikantayo daytoy, mamakawantayo koma ngarud. Nalaglag-an pay no kua ti panagbiag.

Nupay awan ti material a banag kadatayo, dina kayat a sawen a saantayon a kabaelan ti tumulong ken mangpalag-an iti biag ti kailiantayo. Ti simple a pannakilangen, panangiparikna iti ayat, ken kankanayon a siiisem, dakkelen a banag a maitulongtayo kadagiti addaan iti parikut.

Makikappiatayo ketdi a kankanayon. Naim-imbag nga amang ti biag no kasta. Awan ti pampanunoten a kalaban. Natalinaay latta ti pampanunot uray sadino ti papanan.

Itoy a panawen, gesdan koma metten ti napalaus a panagnunog iti social media. Adu dagiti banag a mabalin nga aramiden a makatulong iti panagbiagtayo. Mailikliktayo pay kadagiti mabalin a makariritayo iti social media.

Pagbalinen koma ti social media a pagsakduan iti adal ken impormasion. Saan ket a dayta pamunganayan ti di panagkikinnaawatan. Napartuat, napaadda dagitoy a mangtulong ken mangpalag-an iti biagtayo. Ammuentayo koma ngarud ti limitasiontayo a mangusar itoy.

Iti kinataotayo, ikkatentayo metten dayta nalabes nga apal. Saantayo a mangparnuay kadagti inuulbod a damag a mangdadael kadagiti kailiantayo. Ababa laeng ti biag. Ania laengen ti rupatayo nga isarang iti Dios no iti panagbiagtayo, dayta laeng nangdaddadael iti pada a tao ti inobratayo?

Ikkaten koma metten dagiti makaidagel a bisio iti biagtayo. Manen, templo ti Dios ti bagitayo. Saan a maitutop a dadaelentayo laeng. Mangabaruanan, kas nasaon. Ti tao a mangtulong iti bagina, tulongan met ti Apo.

Paliiwen ti aglawlaw. Mano ti am-ammotayo a nasapa a napukaw gapu iti panangabusoda iti salun-atda? Nakasaysayang a biag, mabalin a kunatayo. Wen, ta adu koma met pay ti mabalin a naaramidda no di nasapa a pinagrakayada ti bagida.

Kitaentayo met ti maaramidantayo iti nakaparsuaan. Tunggal maysa, dakkel ti akemna iti pannakasaluad daytoy. Ken panagungarna manen…

No iti naglabas a tawen, no adda kimmakayakayantayo Kenkuana, saan pay a naladaw ti panagsublitayo. Iti panangabaruanan, masapul a mangrugi Kenkuana. Ta saantayto a pulos nga agballigi no awan a sanggirtayo.

Ngarud, pagbalinentayo ti Apo a sentro ti kinataotayo. Saantayo nga ammo no kaano nga ipulangtayo ti biagtayo. Nasaysayaat met laeng nga amang a nakakapettayo a kanayon Kenkuana. Saanen nga urayen a naladawton ti amin.

Baro A Tawen, baro a namnama. Baro nga isesekkad. Baro a panawen a panangpabaro iti relasiontayo Kenkuana. Baro a kanito ti yaaddang nga agturong iti pagarianna.

Narang-ay a Baro a Tawentayo Amin! ●