Tawid News Magazine

KASANON NO AWAN TI PASKUA?

Paskua – kararagsakan nga aldaw, saan laeng a kadagiti ubbing no di pay iti sangalubongan iti sangsangkamaysa a pammati ti Kristanismo.

Ngem kasanon no awan koma ti paskua? Ania ti mapukaw kadatayo?

Ania aya ti pudno a kaipapanan ti paskua?

No masungbatan dagiti tallo a maudi a saludsod, nasungbatanen amin a panagduadua maipapan iti paskua.

Ania ngamin aya ti pudno a  kaipapanan iti paskua?

Kadagiti ubbing ken kadagiti agtutubo, nalabit dida pay natiliw no ania ti pudno a kaipapanan ti paskua.

Kadagiti nagannak, agingga a saan a silulukat ti pusoda  a kas ama wenno ina, saan a sumeksek iti panunotda ti pudpudno a kaipapanan ti paskua.

No damagen ti anakmo wenno ti apokom:  “Ania koma no awan ti paskua?” Ania ti maisungbatmo?

Iti nagkaysa a konsepto, no ilawlawag laeng dagiti addan nga abalbalayen ti dila ken muging ti anak wenno apo, saan met a sumagepsep kenkuana ti pudno a kaipapanan ti paskua.  

Ta ania aya ti pudpudno a kaipapanan ti paskua?

 

1. Ipalagipna ti pannakaipasngay ti Mesias.

2. Akem ti nagannak

3. Ti relasion ti anak iti nagannak

4. Ti akem iti kaarrubam

 

No pagkaykaysaen manen dagitoy nga uppat, isu met laeng ti nagkaykaysa ken pakabuklan ti 10 a Bilin: ayatem ti Dios, ayatem dagiti kaarrubam ken ayatem dagiti nagannak kenka.

Ti pannakaipasngay ti Mesias.

Apay a lagipentay iti tinawen ti pannakaipasngay ti Mesias? Panangpapigsa iti pammati ta ammotayo a lagipen ti Mesias. Nasken a papigsaentayo ti pammatitayo ta daytoy ti pundasion ti wagas ti panagbiag. No naibasar laeng kadagiti regalo, ragragsak ken dadakkel a krismas tri ken gilap dagiti nagduduma a maris ti bombilia wenno komersialismo ti pundasion ti biagmo, nalipatam met ti  kaipapanan ti selselebraram iti kada paskua.

Nasken met a patibkerem ti pammatim. Ta no saan a  natibker, kayarigam ti naipuruak a bukel iti igid ti kalsada a tinuktok ti limmabas a manok. Agingga laengen idiay ti pagpatinggaan dayta a pammatim.

Isu a panangipalagip iti paskua ti pannakaipasngay ti Mesias. Adda paskua tapno mapatibker ti pammati iti Mesias. Tapno maliklikan iti saan a “pannakatuktok” ti manok wenno saan a pannakabalang.

Akem ti nagannak.

No iladawan iti isip ti pakasaritaan ti “Natividad” agingga iti pannakaipasngay, sa ti panagubing ni Jesus agingga iti ipapatay ken yuulina sadi langit, mailadawan met ti akem ken responsibilidad da Jose ken Maria a naintaoan a nagannak ni Jesus.

Itoy a punto, dagiti met nagannak ti mapalagipan. Ti kinaadda ti dakkel a responsibilidadda kadagiti annakda. Kas ken ni Jose ken Maria, nasken a saluadanda ken taripatuenda ti anakda (Jesus) iti baet dagiti damsak ken kinapiman. Saanda man laeng a nagreklamo iti sinangoda a kinadamsak (natividad) ken kinapiman (pannakaipasngay iti kulluong).  

Maakem kadi dagiti nagannak, no maipasungalngalda iti kinadamsak ken maigapu iti anakda? No maipasungalngal ti nagannak iti kinapiman gapu iti anakda, maakemda kadi dayta? Daytoy ti palagip ti paskua kadagiti nagannak, ti panagbalinda a natibker iti baet ti damsak ken kinapiman.

Ti relasion ti anak iti nagannak.

Kasano nga  iladawam ti relasion ni Jesus kadagiti naintaoan a nagannak kenkuana? Ti sungbat daytoy ti pudpudno a kaipapanan ti paskua kadagiti annak. Isu dayta ti tagipatgen (values) ti paskua a para kadagiti annak no apay a selebrarantayo ti paskua. Mapalagipantayo iti responsibilidadtayo ken akemtayo kadagiti nagannak kadatayo. Kasano kadi ti pannakilangenmo kadagiti nagannak kenka? Ti sungbat ket adda a mismo iti anak.

Ti akem iti kaarruba.

Siasino dagiti kaarrubam? Kaarrubam amin a tao. Kabusormo man ken saan, kaarrubam latta.

Ayatem ti kaarrubam a kas iti panagayatmo iti bagim. Dayta ti pundasion ti panagsisinnukat ti regalo wenno panangited iti regalo ta idiaya ti ayat. No inawatna dayta a regalo (ayat), kaipapananna ti pannaakaisaknap ti ayat.

Apay a nasken nga ikkan iti regalo dagiti ubbing? Wenno apay a dumawat iti regalo dagiti ubbing lalo kadagiti ninong ken ninangda?

Panangisuro no kasano iti agayat ti panangited iti regalo kadagiti ubbing. Panangimula iti panunotda ti ayat. Panangisuro kadakuada no kasano ti agayat babaen ti panangidiaya no ania ti adda  kenka: material a banag, ispiritual nga ammo wenno kinasirib.

Daydiay laengen panangited iti regalo wenno card iti ubing, am-ammo wenno kabagian, saan a daydiay card ti importante no di ti mensahena nga adda  “mangipatpateg kenka”, sadinoman a suli ti lubong ti yanna, iti baet ti minilmilia a taaw, iti baet ti adu a pakakumikoman, saannaka a nalipatan agsipud ta ay-ayatennaka.           

Wen, no awan koma ti paskua, awan met ti panawen a panangipalagip iti pannakaipasngay ti Mesias, iti panangpatibker iti pammati iti Dios, ayat ti nagannak iti anak, ayat ti anak kadagiti nagannak ken ayat kadagiti kaarruba! Ngem adda paskua, adda ngarud dagiti palagip!

NAIMBAG A PASKUAYO AMIN!#

Exit mobile version