KASAR

Imbiit ni Jobert M. Pacnis

UR-URAYEN ni Manang Osang ni Sheng a balasangna ta sinukon daytoy ti nobiona idiay ili. Kasta met a yur-urayna ni Manong Jun a lakayna. Ita met ti sangpetda a kameng ti grupoda a layman a naggapu idiay Cebu a nagatendaranda iti seminar.

Itay napan a lawas nga inruangan ti balasangna ti panagpasiarto kano ti no-biona, a taga-kabangibang nga ili, a naam-ammona iti facebook. Kabak-daytoy a naggapu idiay Taiwan.

Segun iti balasangna, kayat kano a maam-ammo ida ti nobiona sakbay man laeng nga agsubli idiay abroad. Ken no awanen ti makatubeng, ikallaysanan ni Sheng tapno naragragsak met laeng iti panagsublina nga agtrabaho iti maysa nga electronics company.

Nalpas ti balasangda ti kinamaestra. Ngem saan pay a na-regular. Volunteer pay laeng iti elementaria ditoy barioda a Pammobo. Ngem saannan a tubngaren ti pannakiasawa daytoy yantangay nakalpas metten iti kursona. Sa maysa, addan natalged a trabaho ti nobiona nga agtawen laeng iti beinte singko. Mabalinna kano payen a petisionan ti pamiliana, no adda, tapno agnaedda sadiay Taiwan. Makaammo kano ti kompania a mangigastos iti amin.

Nakarikna iti pannakkel ni Manang Osang. Kasla ma-kitkitanan ti nasayaatto a pagbanagan ti balasangda.

Pagammuan ta adda nagsardeng a traysikel iti batog. Nagdardaras a rimmuar. Addan ti anakna. Kadua daytoy ti nobiona.

Sinabatna dagiti kassangpet. Kinablaawan ti manugangnanto. Nagmano pay daytoy.

Napaisem ti uneg ni Manang Osang. Manakman pay gayam ‘toy manugangkonto, naitanamitimna.

Dida pay nakakaskastrek iti balay idi inyeg ti tryasikel ni Manong Jun! Naragsakda nga immuneg.

Nagsasaritada iti uneg kalpasan a nakameriendada. Awanen ti makuna ni Manang Osang iti agbalinto a manugangda. Nasingpet ken nadayaw.

Isu nga idi kiniddaw daytoy a no kayatda, ibaganan kadagiti nagannak kenkuana a dumanondan, saandan a nagkedked nga agassawa.

Ngem idi ngannganin agpakada ti lalaki, naammuan da Manang Osang a saan gayam a Katoliko daytoy. Kameng ti maysa a sekta.

Ditan a nagbaliw ti rikna ni Manang Osang. Ken ammo-na, pati ti asawana, ta nadlawna ti reaksion daytoy.

Ket idi makapanaw ti lalaki, kinasaritada a nalapat ti anakda.

“Mommy? Daddy?” kasla saan a mamati ni Sheng iti nangngegna.

“Nalawag ti nangngegmo, anak,” kinuna ni Manong Jun. “Awan ti kasar no saan nga agpa-konbert nga umuna a Katoliko. Diak la kayat nga adda mailaok iti pamiliatayo a ditayo kapammatian!”

“Ngem…”

“Dayta ti pangngeddengmi, anak,” insupusop met ni Manang Osang. “Awanto ti urnos iti pagtaenganyo no agsupadikayo iti relihion.”

“No mapaannugotmo nga ag-Katoliko, awanto ti pulos a mangngegmo kadakami nga isusupiat iti panagsimpayo,” inggibus ni Manong Jun.

Awan naaramidan ni Sheng. Kinasaritana ti nobiona. Gapu ta ay-ayaten met nga agpayso ti lalaki, immannugot daytoy nga ag-Katoliko. Simmurot iti katkatugangenna a lalaki iti panagserserbi daytoy iti simbaan. Kanayon met a patpatangan, ad-adalan ti kuraparoko.

Kalpasan ti makabulan, nagbuniagen a Katoliko ti lalaki.

Ngem kadayta a malem, agsangsangit ni Sheng a simmangpet iti balayda.

“Agan-anoka?” masmasdaaw ni Manang Osang. “Dika ket agragsak ta naan-anayen a Katoliko ti agbalinto nga asawam!”

“Awanen ti mapasamak a kasar, Mommy!” inyanug-ogen ti balasangna.

“Ne, ta apayen?”

“Agpadi kanon ti nobiok!”#