KASIGLATAN LGU ITI KANNAWIDAN YLOCOS FESTIVAL

KASIGLATAN LGU ITI KANNAWIDAN YLOCOS FESTIVAL. Intag-ay ni Candon City Mayor Ericson Singson ken dagiti City officials ti plake ti pammadayaw a naited iti lokal a gobierno ti Siudad ti Candon gapu iti panangiyalatna iti Kasiglatan nga LGU iti seremonia a naangay iti Vigan City Convention Center idi Pebrero 5, 2017. Malaksid ti plake, immawat pay ti Candon City iti cash award a P75,000.00. (Retrato, pammadayaw ti LGU Candon City)