KASIGLATAN MANEN

KASIGLATAN MANEN

KASIGLATAN MANEN. Ti Siudad ti Candon ti Kasiglatan iti Salisal Iladawanna ti Gaget dagiti Lumugar, Agsaknap ti Timpuyog (SIGLAT Award) kas paset ti Kannawidan Festival babaen ti panangiyalatna iti lima a major awards ken walo a minor awards. Maikadua a kasiglatan ti Cabugao idinto a maikatlo ti Sto. Domingo.