Kaso ti dengue, umad-adu, 6 natay, 137 nabiktima

VIGAN CITY – Umad-adu ti kaso ti dengue ditoy probinsia ket addan nasuroken a sangagasut dagiti nairekord a nagsakit ken innemen ti natay.

Kinuna ni Bokal Gerardo Lahoz nga addan 137 a kaso ti dengue iti probinsia ket innem metten ti natay gapu iti daytoy a sakit.

Naammuan ti Tawid News Magasin a taga-Langayan, Sta. Maria, Ilocos Sur ken taga-Sta. Catalina, Ilocos Sur dagiti kaudian a nailista a biktima ti dengue.

Kinumpirma ni Dr. Vic Absolor manipud iti Provincial Health Team Office ken program manager ti dengue ti bilang dagiti nabiktima ti dengue ngem kinunana a nababbaba pay laeng ti bilang dagiti nagsakit no ibatay iti rekord idi napalabas a tawen.

Segun ken ni Absolor, immabut iti 151 ti kaso ti dengue a naireport iti probinsia idi napalabas a tawen.

Kinuna ni Absolor nga iti daytoy a tawen, ti Sta. Maria ti nakarekord a kaaduan iti biktima ti dengue (25 cases), simmaruno ti Vigan City (24), San Esteban (15) ken iti Bantay (10).

“Kaadduan ti Candon City idi napan a tawen ngem nakontrolda ket dua pay laeng ti nairekord a dengue cases iti siudad,” kinuna ni Absolor.

Kabayatanna, indagadag ni Vice Gov. Jerry Singson ti panagdaldalus dagiti residente iti probinsia ken iti panagipattogda kadagiti amin a mabalin a paggianan ken pagitlogan dagiti lamok nga agiwaras iti dengue.

Dinakamat pay ti bise gobernador ti maysa a junkshop a suspetsa a nagtaudan ti dengue iti maysa a lugar iti umamianan nga ili.

Kinuna ni Singson nga adda nagsakit iti dengue iti dayta a lugar a posible a nagtaud iti nasao a junkshop a masuspetsa a pagindegan dagiti lamok nga agiwaras iti nasao a sakit.

Kanaig daytoy, indarirag ti municipal health officer ti San Juan, Ilocos Sur ti pannakagabor ti nakutkot a paset iti igid ti kalsada a saklaw ti Barangay Camindoroan agsipud ta mapapati a breeding ground dagiti lamok.

Kinuna ni Lahoz a kaaduan a biktima ti dengue dagiti ubbing agsipud ta nakapkapsut ti resistensiada. (Karaman ti report ni Danny Antalan)