Kaso ti meningo iti Baguio City, bimmassit

BAGUIO CITY – Kinuna ti departamento ti salun-at ditoy a kontroladoda ti sakit a meningococcemia iti baet nga addan sumagmamano a natay iti daytoy a tawen.

Impatalged ni Dr. Myrna Cabotaje, regional director ti Dept. of Health-Cordillera nga ar-aramiden ti opisinana amin a kabaelanna tapno saan nga agraira daytoy a sakit.

Iti daytoy a tawen, addan siam a tattao a natay gapu iti meningococcemia idinto a 43 dagiti report a kaso ti meningo.

Ngem kinuna ni Dr. Felicidad Ganga, officer in charge ti epidemiology and surveillance unit ti Baguio City health department a no maibatay iti bilang dagiti kaso iti daytoy a tawen, makita a nadardarasen ti pannakakontrol ti sakit no maikumpara idi 2004 ken 2005.

Naammuan ken ni Ganga nga immabut ti kaso ti nagsakit iti dengue iti 183 idi 2005 idinto nga iti maudi a quarter ti 2004, dandani adda maawat a maysa a pasiente iti inaldaw iti Baguio Gen. Hospital ken Medical Center.

Kinuna met ni Cabotaje a bassit ti naireport a kaso ti meningococcemia iti daytoy a tawen gapu iti agresibo a kampania ti sanitasion nga inwayat ti gobierno idinto nga innayonna a saan a nagpabakuna kontra meningo dagiti naireport a nagsakit.

Kinuna ni Ganga a nasapa a nakontrolda ti sakit isut gapuna a bimmassit ti bilang dagiti kaso ti meningo.
Innayon ni Ganga nga ad-addan a makabael ken sisasagana dagiti health workers ditoy a mangtaming iti sakit a meningococcemia.