KATAS NG VAT

KATAS NG VAT. Madama ti panangukag ti empleada ti DSWD-Region I ti sertipikasion ti lolo ken lola idinto a nagmarangmang dagiti dadduma iti sanguanan ti sabali a lamisaan tapno ammuenda no adda a nakalista ti naganda kadagiti benepisario ti P500 a “katas ng VAT” a tulong ti gobierno kadagiti senior citizens nga agtawen iti 70 agpangato.