KATAYAGAN A KRISMAS TRI

KATAYAGAN A KRISMAS TRI. Ti krismas tri iti sanguanan ti Simbaan ni San Juan de Sagahun iti Candon City ti pakasarakan ti katayagan a kayo ti Paskua iti Ilocos Sur. Nadekoraran daytoy kadagiti karaykay (nagbitinan ti bunga) ti nyog. (Rinetrato ni Danny Antalan)