Katedral ti Vigan, naipatakder idi 1641 wenno 1790? (Umuna a paset)

ANIA kadi a tawen a naipatakder ti Vigan Cathedral – idi 1641 wenno 1790? Agpayso kadi a saan a naipatakder ti Katedral iti agdama a nagsaadanna no di iti nababa ken lalayusen a lugar?

Idi umuna a lawas ti Setiembre daytoy a tawen, natukay ti imatang dagiti umili ditoy, nangruna dagiti katoliko ken mangipatpateg iti nabaknang a kultura ken historia daytoy naprogreso a siudad gapu iti maysa a resolusion nga indatag ni Konsehal Everin Molina iti Konseho a no mapudasdasan a pudno, kiborenna dagiti impormasion ken pannursuro mainaig iti pakasaritaan, saan laeng daytoy a siudad, no di pay iti sibubukel a pagilian.

Iti resolusion nga indatagna, kiniddaw ni Konsehal Molina ti panangatur ti National Historic Institute iti nailanad iti historical marker a naipaskin iti sikigan ti akinlaud a ruangan ti Vigan Cathedral idinto a dinawatna iti National Museum a beripikaranna ti natakuatan a rebba ti mapapati nga orihinal a simbaan parokia a masarakan iti igid ti Karayan Mestizo.

Iti panangkiddaw ni Konsehal Molina babaen ti resolusion a makorehir ti nailanad iti marker ti Vigan Cathedral, nagsammaked iti natakuatanna nga artikulo a naipablaak idi 1985 iti Ilocos Review, pagiwarnak ti Immaculate Conception School of Theology  a sinurat ni Fr. Frederick Scharpf, SVD.

Naibugas iti nasao nga artikulo ti panagadal nga insayangkat ni Fr. Scharpf mainaig iti pannakaipatakder ti Vigan Cathedral ken dagiti rigat ken tuok a naglasatan dagiti papadi a nangirusat iti pannakapaadda iti maipag-pannakkel a simbaan kalpasan ti pannakaiyalis ti opisial a tugaw ti obispo ti dioses idi 1758 manipud iti Lallo, Cagayan.

Kastoy ti insurat ni Fr. Sharpf iti pakauna ti sinuratna:

“Naibatay ti sumaganad a panagadal kadagiti orihinal a dokumento a naala manipud iti Archivo General de Indies iti Seville, agdagup amin iti 70 folios. Uray kaskasano, korehirenna ti historical marker iti sanguanan ti Katedral…”

Indedikar pay ni Scharpf daytoy a panagadal iti nangipatakder iti Vigan Cathedral, ni Bishop Juan Ruiz de San Agustin, ORA, ti katulonganna ken nangsukat kenkuana a ni Bishop Pedro Aldeguer, OSA, ken sumagmamano a padi a Filipino ken laymen ti Vigan a dakkel ti naitulongda iti pannakaipatakder Iti simbaan.

“Mangisaruag pay iti lawag iti Vigan iti naladaw a maika-18 a siglo, nangruna kadagiti kondision ti daan a dati a simbaan a parokia iti ili a Vigan…” paset pay ti pakauna ti sinurat ni Fr. Scharpf.

“Kasta met a makitatayo manipud kadagitoy a dokumento no kasano a nagtrabaho ti Patronato iti kongkreto a kaso ken ti nariknana mainaig iti burokrasia nga Espaniol, a mabalin a nakauppapay para iti saan laeng a maymaysa a tao a kayatna ti agtignay a saan a kasla ti bantay a papel ti providencia ken expedientes…”

Linagidaw pay ni Fr. Scharpf a “kalpasan ti aganay a tallupulo a tawen a makabannog a negosasion, di pay naawat ti obispo ti Vigan ti tulong a rumbeng a maited kenkuana babaen ti linteg ken babaen ti pangngeddeng ti ari nga Espaniol!”

(Adda tuloyna)