Katulagan para pannakapabileg seguridad barbarangay, napirmaan

BANGUED, Abra – Nakikaysa dagiti nadumaduma a sektor para iti pannakagun-od ken pannakaipatungpal ti naan-anay a kappia ditoy babaen ti nabukel a programa ti seguridad dagiti barangay.

Nagpinnirma iti katulagan  para ti pannakapabileg ti nabukel a Barangay Proactive Security Program (BPSP) da Mayor Dominique Valera a nangirepresentar iti municipal government, barangay peace and order council ken ti local police force nga indauluan ni Senior Supt. Alexander Pumecha, director ti Abra police provincial office.

Kinuna ni Adnol, Regional Community Relations Officer ti PNP Cordillera, a dakkel ti maaramidan dagiti bumarangay tapno maprebentaran iti aniaman a mapasamak a krimen. Impaganetgetna pay a saan koma nga agbuteng dagiti umili a dumawat iti tulong iti kapolisan ta obligasion dagitoy a protektaran ida idinto a kiniddawna ti saanda a panagpangadua  nga agipulong iti aniaman a krimen a maimatanganda ta 24 oras ti serbisio ti PNP.

Innayon ni Adnol a dagiti barangay tanod ti agserbi a pannakalapayag ken pannaka-ngiwat ti barangay.

Kinuna met ni Carlito Barrera i lokal nga opisina ti DILG a no natalna dagiti barangay, natalinaay met ken nakappia ti maysa nga ili.

Naorganisa ti BPSP babaen ti local government ditoy ken ti PNP tapno mapababa ti crime rate, ken kas pangrugian ti nainget a kampania para iti pannakatun-oy ti linak ken kappia saan laeng ditoy nga ili no di pay iti sibubukel a probinsia.

Nagbalin a nabara ti napalabas nga eleksion ditoy gapu kadagiti pammapatay a naisayangkat a mapapati nga adda nakainaiganda iti politika ken nakabirngasan ti Abra a kas “war zone” iti Cordillera.

Maibasar iti rekord ti PNP, iti Abra ti nakaisayangkatan ti 50% iti kadagupan a crime volume iti Cordillera Administrative Region (CAR). Kaadduan kadagitoy a krimen ti naaramid maikontra iti tao kas iti murder ken homicide.

Kabayatanna, indawat ni Valera nga agkaykaysa koma amin nga umili tapno magun-od ti talna ken kappia ken agsardengen a “killing field” daytoy nga ili. #