KATULAGAN TI ABANG TI DAGA

KATULAGAN TI ABANG TI DAGA

KATULAGAN TI ABANG TI DAGA. Naglamano dagiti agkabsat a Lucrecio “Lucky” Sajor (kannawan) ken ti kabsatna a Felix ‘Irin” Sajor  (tengnga) kalpasan a nagpirmada iti katulagan mainaig iti panagabang dagiti taga-Barangay Bato, Cabugao nga agtaltalon iti daga a kukua ni
Lucky Sajor. Naaramid ti panagpinnirma iti uneg ti opisina ni Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr. (kannigid) ken sinaksian dagiti pannakabagi ti MARO, DILG ken ti PNP. (Rinetrato ti LGU Cabugao)