Katulong a lalaki, nasukainan nga adda ikutna a paltog

STA. MARIA, Ilocos Sur – Sabali pay a lalaki ti nasukainan nga adda ilemlemmengna a kolorum a paltog iti panagsukisok nga inwayat dagiti polisĀ  sadiay Sitio Bagong Barrio, Barangay Suso ditoy nga ili idi agsapa ti Mayo 23.

Nakakumpiska dagiti operatiba iti pagtaengan ni Roberto Duro y Divina, 57, naasawaan, residente iti nadakamat a barangay, iti maysa a cal. 38 revolver, awanan marka, a nagkarga iti tallo a bala.

Iggem dagiti polis ti search warrant a pinirmaan ni Judge Gina Juan Chan ti Regional Trial Court, Branch 22, Narvacan, Ilocos Sur idi sinukisokda ti balay ni Duro ken nakasukainanda ti ikut daytoy a paltog.

Sinaksian ni Barangay Captain Gilbert De Luna ken ni Geoffrey Barredo, kameng ti media, ti nasao a panagsukisok.

Naipan ni Duro ken ti nakumpiska kenkuana iti Sta. Maria police station para iti dokumentasion ken umisu a disposision.

Lima nga aldaw sakbayna, idi agsapa ti Mayo 18, babaen ti bileg ti search warrant nga inyisio ni Judge Raphiel F. Alzate ti Regional Trial Court, Branch 24, Cabugao, Ilocos Sur, sinukisok dagiti nagtitipon nga elemento ti kapolisan ti tallo a balay sadiay Barangay Ubbog, Sinait, Ilocos Sur.

Negatibo ti resulta ti panagsukisok iti dua a balay,Ā  ngem nagpositibo iti maikatlo.

Nakakumpiska dagiti operatiba a pakaibilangan ti CIDGR1 Ilocos Sur, Sinait Police Station, ISPAIDG, PIB ISPPO ken ISPPSC nga indauluan ni Chief Inspector Richard D. Palay,Ā  Provincial Chief of Ilocos Sur CIDG, iti balay ni Gilbert Inda y Cadimas, 40, naasawaan, mannalon itiĀ  PT 1911 AR Taurus para caliber .45 Pistol nga addaan serial number NER11377 nga addaan magazine a nagkarga iti pito a bala, karaman tiĀ  black pistol case daytoy.

Negatibo ti resulta iti panagsukisok iti balay da Emerson Balagso y Realgo, 47, naasawaan, negosiante, ken Orlan Inda y Saludes, 49, naasawaan, mannalon, a sinaksian mismo dagiti abrangay officials ti nadakamat a barangay.

Iti pannakaisurat daytoy, maisagsaganan ti pannakaipila ti kaso a panaglabsing iti RA 10591 maikontra kenĀ  ni Gilbert Inda. (Tawid News)