Tawid News Magazine

Kaudian a report ti PDCC: P308-M nadadael iti agrikultura; 60,000 pamilia, naapektaran gapu iti Bagyo Pepeng

VIGAN CITY – Agdagupen iti P308 milion ti nadadael iti agrikultura idinto a dimmanonen iti 60,000 a pamilia manipud kadagiti nadumaduma a barangay iti Ilocos Sur ti nakaro a naapektaran iti makalawas a panangduprak ti bagyo a Pepeng iti probinsia. Daytoy ti naammuan iti kaudian a report ti Provincial Disaster Coordinating Council (PDCC).

Inreport ti Provincial Agriculture Office nga aganayen a P308,513,977 ti pategna dagiti produkto iti talon a dinadael ti bagyo a pakairamanan ti P235,229,977 a pinagayan; P34,124,497 pamupokan ken pagtaraknan iti lames; P16,328,122 a high value commercial crops; P1,831,000 a mais; ken P21,000,000 ti nadadael a communal irrigations.

Inreport ti PDCC a karaman dagiti naapektaran ti 6,940 a pamilia manipud iti 44 a barangay iti Sinait; 1,120 a pamilia iti 33 a barangay iti Cabugao, 2,950 a pamilia iti 32 a barangay iti San Juan; 1938 a pamilia iti 28 a barangay iti Magsingal; 2,872 a pamilia iti 30 a barangay iti Sto. Domingo; 705 a pamilia iti 15 a barangay iti San Ildefonso; 2,389 a pamilia iti 31 a barangay iti Vigan; 710 a pamilia iti 5 a pamilia iti Caoayan; 31 a pamilia iti 9 a barangay iti Sta. Catalina; 939 a pamilia iti 5 a barangay iti Bantay; 293 a pamilia iti 6 a barangay iti Santa; 33 a pamilia iti 12 a barangay iti Candon; 205 a pamilia iti 7 a barangay iti Sta. Lucia; 31 a pamilia iti 2 a barangay iti Sta. Cruz; 9 a pamilia 2 a barangay iti Gregorio del Pilar; 700 a pamilia iti 7 a barangay iti Quirino, 2959 a pamilia iti 13 a barangay iti Cervantes ken 118 a pamilia iti 8 a barangay iti Santiago. Adda met 2 a barangay iti San Emilio ken 8 iti Narvacan a naapektaran ngem di pay ammo ti bilang ti pamilia nga apektado. Iti met Sta. Maria adda 1,000 a pamilia nga apektado iti di pay ammo no mano a barangay.

Segun iti report, agdagup iti 141 a balay ti naireport a totally damaged nga agpateg iti P11 milion ken 1,424 a partially damaged nga agpateg iti P11 milion.

Maysa a babai nga agnagan iti Delia Cabjuan ti naireport a natay gapu iti pannakalmes iti ili a Sta. Maria ken dua ti mapukpukaw iti Tubalina, Gregorio del Pilar.

Iti inprastraktura, agpateg iti P248 milion ti pateg dagiti nadadael a kalsada a pakairamanan ti P102 milion a nadadael a nasional a kalsada, P100 a milion a narsuod a seawall, P17 milion a provincial roads, ken P28 milion a rangtay.

Segun iti PDCC, umadu pay ti kadagupan ti dadael apaman a dumanon dagiti report ti tunggal ili.

Kanaig daytoy, dagus a nagkuti ti PDCC babaen ti panangidaulo ti gobernador, ni Cong. Eric Singson ken Cong. Ronaldo Singson tapno maarayat ken maikkan iti relief goods dagiti apektado a pamilia aglalo dagiti nakubong gapu iti kapegges ken kadakkel ti danum iti Barangay Dammay ken Oribi iti Santa.

Insayangkat ti provincial government dagiti medical missions a nakaitedan iti serbisio ti salun-at kadagiti nadidigra ken ti pannakaiwaras kadagiti relief goods ken ag-agas kadagiti nadumaduma a barangay iti probinsia a pakairamanan ti Puro Pingit, Alangan ken Miramar, iti Magsingal idi Oktubre 6; iti Barangay Nalasin, Binongan, Lagatit, Sto. Tomas ken Nagbettedan iti ili ti Sto. Domingo ken iti Barangay Paratong, Sinait idi Oktubre 7.

Naiwaras pay dagiti relief goods iti Barangay Villamar, Caoayan ken Barangay Malamin, San Juan a nakaro a naapektaran ti bagyo idi Oktobre 8.

Iti met Banayoyo, Lidlidda, ken San Emilio ti tinurong ti grupo idi Oktubre 9, iti Suyo ken Tagudin idi Oktubre 10, iti Nagbukel idi Oktubre 13 ken iti Barangay Maratodo, Magsingal idi Oktubre 14.#

Exit mobile version