Kawayan a christmas trees, nasilawan

CABUGAO, Ilocos Sur – Mangrugin nga aglatak ti parke ti ili ditoy a pagpasiaran dagiti tattao ken panagparetratoda iti abay dagiti nadumaduma a christmas tree a naaramid amin iti kawayan sumagmamano nga aldaw kalpasan ti ceremonial lighting a naangay idi Disiembre 1.

Segun ken ni Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr. kas pangparungbo iti isasangbay ti Paskua, nairusat ti pasalip iti kapintasan a christmas tree a naaramid manipud iti kawayan, kas panangitandudo ti lokal a gobierno nga idadauluanna iti kawayan a kas one town one product ditoy nga ili.

Segun ken ni Cobangbang, insingasing ni Vice Gov. Deogracias Victor Savellano ti panagaramid kadagiti christmas tree a pasig a kawayan ti maaramat.

Kinuna ni Cobangbang a babaen ti bamboo propagation program ti lokal a gobierno ditoy, nairusat ti panagpatubo kadagiti kawayan a manamnama a mangsuppuyot daytoy a produkto a kas OTOP ti Cabugao.

Innayon ti mayor a kawayan ti maaramatto payen kadagiti maisalip a float iti panagpiesta ti Cabugao inton Abril 15 no umay a tawen.#